MENU

1023/2019/A4P8PZP Wykonanie Planów ewakuacji osób z budynków i oznaczania dróg ewakuacyjnych dla 24 budynków należących do Akademii Sztuki Wojennej oraz wykonanie aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków nr 25,101 i 14

1031/2019/A4P8PZP Zestaw terminal wideokonferencyjny grupowy z MCU.

973/2019/A4P8PZP Usługa naprawy i modernizacji systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynkach nr 25 i 101

978/2019/A4P8PZP Usługa konserwacji dźwigów osobowych, osobowo towarowych i platform dla osób niepełnosprawnych.

940/2019/A4P8PZP USŁUGA ZAKWATEROWANIA

888/2019/A4P8PZP Specjalistyczne urządzenie badawcze wirtualnej rzeczywistości miniCAVE

853/2019/A4P8PZP Usługi ratownictwa wodnego

315/2019/A4P8PZP Usługa przeglądu,konserwacji i naprawy urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych.

267/2019/A4P8PZP Konserwacja i naprawa sprzętu gaśniczego

249/2019/A4P8PZP Sukcesywna dostawa na bieżące potrzeby Zamawiajacego materiałów hydraulicznych niezbędnych do prowadzenia prac konserwacyjnych w budynkach znajdujących się na terenie Akademii Sztuki Wojennej.

209/2019/A4P8PZP Opracowanie Planów ewakuacji osób z budynków i oznaczenia dróg ewakuacyjnych dla 24 budynków ASzWoj.

175/2019 Usługa wykonania ekspertyzy ppoż dot.budynku nr 14 do przeprowadzeniu remontów i przebudów wraz z uzgodnieniem z Delegaturą WOP.

12