MENU

853/2019/A4P8PZP Usługi ratownictwa wodnego

315/2019/A4P8PZP Usługa przeglądu,konserwacji i naprawy urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych.

267/2019/A4P8PZP Konserwacja i naprawa sprzętu gaśniczego

249/2019/A4P8PZP Sukcesywna dostawa na bieżące potrzeby Zamawiajacego materiałów hydraulicznych niezbędnych do prowadzenia prac konserwacyjnych w budynkach znajdujących się na terenie Akademii Sztuki Wojennej.

209/2019/A4P8PZP Opracowanie Planów ewakuacji osób z budynków i oznaczenia dróg ewakuacyjnych dla 24 budynków ASzWoj.

175/2019 Usługa wykonania ekspertyzy ppoż dot.budynku nr 14 do przeprowadzeniu remontów i przebudów wraz z uzgodnieniem z Delegaturą WOP.

160/2019/A4P8PZP Zaprojektowanie i wykonanie zadania: Modernizacja systemu SSP i rozbudowa kontroli dostępu w częściach A i B w budynku nr 14 w celu dostosowania do przepisów ppoż.

25/2019 Dostawa prasy krajowej oraz prasy zagranicznej dla Akademii Sztuki Wojennej.

24/2019 Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy.

Nr sprawy 1130/2018 Asysta techniczna oprogramowania Oracle

1114/2018/A4P8PZP Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy(konsultacje lekarskie ogólne i specjalistyczne)oraz transport sanitarny dla pracowników i żołnierzy zawodowych ASzWoj.

1100/2018/A4P8PZP Przygotowanie i przeprowadzenie pięciu szkoleń w 2019 r. na kursach doskonalących(podstawowe i zaawansowane) z obszaru problematyki dotyczącej zamówień publicznych.

12