MENU

Wyższe Kursy Obronne (WKO)

Uczestnicy kursu

W kształceniu w ramach Wyższych Kursów Obronnych uczestniczą: posłowie RP, senatorowie RP, kadra administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego (równorzędni), a także kierownicza kadra administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego (równorzędni). W szkoleniu uczestniczą w szczególności:

 • posłowie i senatorowie – za ich zgodą,
 • ministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu i dyrektorzy generalni, osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej,
 • kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowanych, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych ministrom kierującym działami administracji rządowej lub przez nich nadzorowanych, kierownicy jednostek organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów,
 • wojewodowie i wicewojewodowie, marszałkowie i wicemarszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast,
 • dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych w urzędach obsługujących ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz centralnych organów administracji rządowej,
 • dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych w urzędach wojewódzkich oraz obsługujących organy samorządu terytorialnego,
 • osoby pełniące funkcje organów rządowej administracji zespolonej i niezespolonej oraz pracownicy urzędów obsługujących te organy,
 • kierownicy wojewódzkich samorządowych, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych,
 • osoby zajmujące stanowiska kierownicze u przedsiębiorców wykonujących zadania obronne.

 Zgodnie z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej do szkolenia obronnego:

 • w pierwszej kolejności w Wyższych Kursach Obronnych uczestniczyć powinny osoby obejmujące kierownicze stanowiska w administracji publicznej po raz pierwszy,
 • warunkiem ukończenia kursu jest 80% udział słuchacza w zajęciach,
 • każdorazowo wymagana jest informacja o powód rezygnacji z udziału w kursie.

Słuchacze Wyższych Kursów Obronnych otrzymują materiały dydaktyczne, świadectwa ukończenia kursu i pamiątkową odznakę.

Problematyka szkoleniowa

 • Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa.
 • Procesy integracyjne z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa.
 • Podstawowe zasady funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa.
 • Polityka bezpieczeństwa, w tym strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zasady funkcjonowania państwa w  sytuacji zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny.
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa i jego elementów.
 • Utrzymywanie stałej gotowości obronnej i jej podwyższanie.
 • Planowanie operacyjne i programowanie obronne.
 • Przygotowania gospodarczo-obronne.
 • Realizacja zadań na rzecz SZ RP i wojsk sojuszniczych.
 • Współpraca cywilno-wojskowa.
 • Przygotowania do militaryzacji i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów.
 • Ochrona ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych.
 • Ochrona zabytków szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego.

Cele szkoleniowe

Szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych polegają, w szczególności na zapoznaniu osób szkolonych ze strategicznymi zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego, funkcjonowaniem systemu obronnego państwa oraz kształtowaniu postaw patriotyczno-obronnych, w szczególności:

 • zapoznanie w uwarunkowaniami bezpieczeństwa narodowego,
 • zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem systemu obronnego państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny,
 • zapoznanie z procesem planowania obronnego w państwie,
 • nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań obronnych oraz kierowania wykonywaniem tych zadań podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny,
 • przygotowanie do kierowania zespołami zadaniowymi realizującymi zadania obronne w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny,
 • podnoszenie zdolności uczestników szkolenia do wypracowania i podejmowania decyzji w sytuacji prawdopodobnych współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, diagnozowanych i prognozowanych w dokumentach strategicznych.

Platforma WKO

Zachęcamy do zapoznania się z: