MENU
 

DYWIZJA ZAJMUJE PAS OBRONY. I ETAP BRAMY-19 ZAKOŃCZONY

Ustalenie położenia, ocena sytuacji, odprawy koordynacyjne, opracowanie wariantów działania, decyzja dowódcy dywizji i postawienie zadań dla brygad do obrony. To już za ćwiczącymi studentami Wydziału Wojskowego.

Zakończony został pierwszy etap ćwiczeń BRAMA-19. Etap realizacji cyklu decyzyjnego, wielu godzin pracy spędzonych przy mapach, wnikliwych analiz dokumentów dowodzenia, licznych kalkulacji oraz precyzyjnie przygotowanych i przeprowadzonych odpraw.

Planowanie działań dywizji rozpoczęło się z chwilą otrzymania rozkazu od przełożonego. Następnie celem dowódcy i jego sztabu było opracowanie planu przyszłego działania. Aby było to możliwe zrealizowali oni szereg przedsięwzięć koncepcyjnych dotyczących analizy środowiska, rozpoznania przeciwnika, własnego potencjału, zidentyfikowali możliwe sposoby osiągnięcia celu, przeprowadzili szereg kalkulacji. Pierwszego dnia ćwiczeń, wysiłek skupiono na ocenie sytuacji, w szczególności na analizie zadania. Zakończyło się to odprawą informacyjną, gdzie przyszli dowódcy przekazali osobom funkcyjnym na stanowisku dowodzenia dywizji rezultaty analizy zadania. Drugi dzień ćwiczeń to półmetek cyklu decyzyjnego. Na odprawie koordynacyjnej rozważano oraz porównywano warianty działań przeciwnika oraz wojsk własnych. Wybrano także najbardziej prawdopodobny scenariusz działań przeciwnika. W efekcie dowódca miał stworzone warunki do podjęcia decyzji do obrony. Sztab natomiast do przygotowania niezbędnej dokumentacji ujmowanej w opisowych i graficznych dokumentach planistycznych. W piątek na odprawie decyzyjnej został zakończony proces planowania obronny przez dywizję. Dowódca dywizji postawił zadania swoim podwładnym, w tym ćwiczącemu dowódcy brygady. Sztab brygady otrzymał rozkaz bojowy, który w poniedziałek stanie się dla niego punktem wyjścia do rozpoczęcia własnego cyklu decyzyjnego.

Podczas I etapu ćwiczenia działania i decyzje studentów były uważnie obserwowane i oceniane przez nauczycieli akademickich ASzWoj i zaproszonych gości, specjalistów w poszczególnych obszarach szeroko rozumianej sztuki wojennej. Według nich większości studentów biorących udział w ćwiczeniu udało się zrealizować zadania pierwszej fazy BRAMY-19. Również studenci wojskowi ocenili I etap planowania działań obronnych jako wymagający, przede wszystkim ze względu na złożoność podanej im sytuacji wyjściowej oraz konieczność koordynacji działań wojska z wieloma podmiotami, w tym ze sfery cywilnej, tzw. układem pozamilitarnym.

Ważnym elementem koordynacji planowania działań wojska z innymi podmiotami systemu obronnego państwa była współpraca ze przedstawicielami Straży Granicznej, WOT, WSzW, itd. W tym kontekście koordynacja i wzajemna znajomość swoich możliwości, uwarunkowań działania, sił, środków jest ciągle wyzwaniem.

W czasie ćwiczenia studenci mogli poczuć również siłę oddziaływania mediów relacjonujących kryzys i wojnę. Dzięki specjalnie przygotowanym serwisom informacyjnym pod tytułem „Sygnały dnia” - emitowanych na monitorach we wszystkich salach CSiKGW – ćwiczący mogli zobaczyć „w obrazach” złożoność procesów politycznych, militarnych, ekonomicznych jak i tragizm ludności cywilnej dotkniętej konfliktem zbrojnym.

II faza ćwiczenia BRAMA-19 rozpocznie się 1 kwietnia przemieszczeniem do Suwałk. Tam studenci planując działania taktyczne brygady skonfrontują swoje sztabowe decyzje wypracowane na mapach i komputerach z realnym terenem przesmyku suwalskiego. W tym celu do dyspozycji studentów oddane zostaną śmigłowce Lotnictwa Wojsk Lądowych i bezzałogowe statki powietrzne. II etap BRAMY-19 to również współpraca wojska z przedstawicielami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Augustowie. Studenci ASzWoj będą zatem doskonalić swoje umiejętności planowania współpracy ze wszystkimi podmiotami znajdującymi się w strefie ogarniętej działaniami zbrojnymi. Ich głównym celem jest ochrona i obrona ludności cywilnej.

Ostatecznie wszystkie decyzje ćwiczących zostaną zweryfikowane i ocenione w III etapie BRAMY-19. Zrobi to system JTLS Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj. W trakcie ćwiczenia obok JTLS wykorzystywane będą również inne systemy wspomagające proces podejmowania decyzji przez dowódców, takie jak np. JEMM, JTS, FAST, JChat, ICC. Swoje kartograficzne usługi oferuje studentom Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego

Oprócz studentów cywilnych i wojskowych ASzWoj w ćwiczeniu udział biorą również: przedstawiciele Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia oraz Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Swoich obiektów użyczy studentom ASzWoj 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach.

Organizatorem ćwiczenia jest Zakład Działań Wojsk Specjalnych i Aeromobilnych Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki Wydziału Wojskowego ASzWoj, natomiast Szefem Zespołu Autorskiego jest ppłk dr Krystian Frącik.

opr.: Sebastian Górecki – Koło Naukowe STRATCOM ASzWoj, dr Dariusz Kryszk


wróć