MENU
plakat 1

plakat 2

Praktyki studenckie

Praktyki przygotowują studentów do pracy zawodowej oraz mają na celu:
1) Poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykonywania
2) Kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji,
3) Przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
4) Poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji administracji rządowej i samorządowej itp.,
5) Stworzenia warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy,
6) Poszerzenie znajomości języków obcych.

Praktyki realizowane są na podstawie porozumienia pomiędzy Akademią a organizatorem praktyki (wzór porozumienia znajduje się w załączniku nr 1 w/w Zarządzenia, składany w 2 egzemplarzach). Praktyki mogą być organizowane w zakładzie pracy wybranym przez studenta lub w jednostkach organizacyjnych uczelni. Indywidualnie zgłoszona przez studenta propozycja zakładu pracy, w którym będzie odbywana praktyka, wymaga akceptacji opiekuna praktyk i kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Po uzyskaniu akceptacji student jest zobowiązany do pośredniczenia w załatwieniu wszystkich formalnych spraw związanych z odbyciem praktyki. Podstawowe jednostki uczelni zobowiązane są do udzielenia studentowi niezbędnej pomocy w tym zakresie. Studenci kierowani są na praktyki na podstawie skierowania (załącznik).

Przełożonymi studentów odbywających praktyki są powołani opiekunowie praktyk.  
Praktyki zazwyczaj odbywają się w przerwie wakacyjnej. Powinny zostać zrealizowanei zaliczone przed zakończeniem semestru, którego program przewiduje realizację praktyki. Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez studenta w dziekanacie potwierdzenia odbycia praktyki opisującego przebieg praktyki i realizowane zadania oraz ocenę pracy studenta: Dziennik praktyk, sprawozdanie z odbytej praktyki, potwierdzenie odbycia praktyki (Załącznik  nr 3 i 4).
Student odbywający praktykę nie otrzymuje wynagrodzenia ze strony Akademii, może jednak otrzymywać wynagrodzenie z zakładu pracy na podstawie zawartej z nim umowy o pracę.

UWAGA! Każdy student chcąc odbyć praktykę studencką MUSI być UBEZPIECZONY! Akademia nie ubezpiecza studentów na czas odbywania praktyk.

Jakie działania należy podjąć:


I. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI STUDENCKIEJ

  •  wymiar podstawowy dla studentów z naboru 2017/2018 to min.120 godz., czyli 3 tygodnie w okresie wakacyjnym – 5 dni x 8godzin.;
  • wymiar podstawowy dla studentów od naboru 2018/2019 to łącznie 480 godz., realizowanych w trakcie 1 i 2 roku studiów.
  1. Zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 16 - Ramowy regulamin i program studenckiuch praktyk zawodowych. Forma studiów stacjonarne i niestacjonarne w WWoj. Od roku 2018/2019.
  2. Kontakt z opiekunem praktyk w sprawie wybranego miejsca praktyk - jego zgodność co do  kierunku studiów.
  3. Złożenie u opiekuna praktyk wypełnionych i wydrukowanych porozumienia (2x) oraz skierowania.
  4. Po akceptacji opiekuna odbiór w dziekanacie Dziennika praktyk.


II. PO ZAKOŃCZENIU PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Po akcpetacji opiekuna praktyk dokumentów wg wzorów obowiązujących w Wydziale, Student zobowiązany jest do przedłożenia w Dziekanacie (niezwłocznie, najpóźniej do końca września), tj.:
 
1. DZIENNIKA PRAKTYK  wypełniony i podpisany przez osobę odpowiedzialną za odbycie przez studenta w danej instytucji / przedsiębiorstwie.
2. POTWIERDZENIA ODBYCIA PRAKTYKI STUDENCKIEJ wypełnione przez przełożonego/osobę odpowiedzialną za odbywanie w instytucji/przedsiębiorstwie praktyki studenckiej.
3. SPRAWOZDANIA Z ODBYTEJ PRAKTYKI STUDENCKIEJ wypełnione i podpisane przez studenta i zatwierdzone przez opiekuna praktyk

WYMAGANE DOKUMENTY PROSZĘ WYPEŁNIAĆ ELEKTRONICZNIE W INNEJ FORMIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
 
UWAGA! Studenci, którzy chcą odbyć praktykę studencką w trakcie trwania semestru muszą uzyskać zgodę Dziekana (podanie do Dziekana) na wcześniejsze odbycie praktyk (należy udowodnić, że praktyka nie będzie kolidowała zajęciami).

UWAGA!! Praktyka studencka będzie zaliczana Studentom niestacjonarnym, którzy mają pracę i wykażą, że zakres obowiązków z miejsca pracy pokrywa się z celami ujętymi w „Ogólnym Programie Praktyk dla studentów studiów licencjackich (I stopnia) na studiowanym kierunku” oraz przedłożą umowę o pracę z zakresem obowiązków na stanowisku pracy.

 

Opiekunem praktyk na kierunkach Obronność,  Dowodzenie w roku 2018/2019 jest mgr Michał PRZYBYLAK, e-mail: m.przybylak@akademia.mil.pl .