MENU
 

Praktyki studenckie

Praktyki przygotowują studentów do pracy zawodowej oraz mają na celu:
1) Poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykonywania
2) Kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji,
3) Przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
4) Poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji administracji rządowej i samorządowej itp.,
5) Stworzenia warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy,
6) Poszerzenie znajomości języków obcych.

Praktyki realizowane są na podstawie porozumienia pomiędzy Akademią a organizatorem praktyki (wzór porozumienia znajduje się w załączniku nr 1 w/w Zarządzenia, składany w 2 egzemplarzach). Praktyki mogą być organizowane w zakładzie pracy wybranym przez studenta lub w jednostkach organizacyjnych uczelni. Indywidualnie zgłoszona przez studenta propozycja zakładu pracy, w którym będzie odbywana praktyka, wymaga akceptacji opiekuna praktyk i kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Po uzyskaniu akceptacji student jest zobowiązany do pośredniczenia w załatwieniu wszystkich formalnych spraw związanych z odbyciem praktyki. Podstawowe jednostki uczelni zobowiązane są do udzielenia studentowi niezbędnej pomocy w tym zakresie. Studenci kierowani są na praktyki na podstawie skierowania (załącznik).

Przełożonymi studentów odbywających praktyki są powołani opiekunowie praktyk.  
Praktyki zazwyczaj odbywają się w przerwie wakacyjnej. Powinny zostać zrealizowanei zaliczone przed zakończeniem semestru, którego program przewiduje realizację praktyki. Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez studenta w dziekanacie potwierdzenia odbycia praktyki opisującego przebieg praktyki i realizowane zadania oraz ocenę pracy studenta: Dziennik praktyk, sprawozdanie z odbytej praktyki, potwierdzenie odbycia praktyki (Załącznik  nr 3 i 4).
Student odbywający praktykę nie otrzymuje wynagrodzenia ze strony Akademii, może jednak otrzymywać wynagrodzenie z zakładu pracy na podstawie zawartej z nim umowy o pracę.

UWAGA! Każdy student chcąc odbyć praktykę studencką MUSI być UBEZPIECZONY! Akademia nie ubezpiecza studentów na czas odbywania praktyk.

Jakie działania należy podjąć
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI STUDENCKIEJ
 (wymiar podstawowy dla studentów z naboru 2017/2018 to min.120 godz., czyli 3 tygodnie w okresie wakacyjnym – 5 dni x 8godzin.;

wymiar podstawowy dla studentów od naboru 2018/2019 to łącznie 480 godz., realizowanych w trakcie 1 i 2 roku studiów)

Działania przed rozpoczęciem praktyk
 PO ZAKOŃCZENIU PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Student zobowiązany jest do przedłożenia w Dziekanacie (niezwłocznie, najpóźniej do końca września) po akceptacji opiekuna praktyk dokumentów według wzorów obowiązujących w Wydziale, tj.:
 
1. DZIENNIKA PRAKTYK  wypełniony i podpisany przez osobę odpowiedzialną za odbycie przez studenta w danej instytucji / przedsiębiorstwie.
2. POTWIERDZENIA ODBYCIA PRAKTYKI STUDENCKIEJ wypełnione przez przełożonego/osobę odpowiedzialną za odbywanie w instytucji/przedsiębiorstwie praktyki studenckiej.
3. SPRAWOZDANIA Z ODBYTEJ PRAKTYKI STUDENCKIEJ wypełnione i podpisane przez studenta i zatwierdzone przez opiekuna praktyk

WYMAGANE DOKUMENTY PROSZĘ WYPEŁNIAĆ ELEKTRONICZNIE W INNEJ FORMIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE
 
UWAGA! Studenci, którzy chcą odbyć praktykę studencką w trakcie trwania semestru muszą uzyskać zgodę Dziekana na wcześniejsze odbycie praktyk (należy udowodnić, że praktyka nie będzie kolidowała zajęciami).
UWAGA!! Praktyka studencka będzie zaliczana Studentom niestacjonarnym, którzy mają pracę i wykażą, że zakres obowiązków z miejsca pracy pokrywa się z celami ujętymi w „Ogólnym Programie Praktyk dla studentów studiów licencjackich (I stopnia) na studiowanym kierunku” oraz przedłożą umowę o pracę z zakresem obowiązków na stanowisku pracy.

 

Opiekunem praktyk na kierunkach Obronność,  Dowodzenie w roku 2018/2019 jest mgr Michał PRZYBYLAK, e-mail: m.przybylak@akademia.mil.pl .

 

 

Uwaga. W dziekanacie należy pobrać dzienniczek praktyk.