MENU

Tematy zajęć

 

TEMAT: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP

Celem jest zapoznanie słuchaczy z problematyką Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, w zakresie:

*rangi i celu dokumentu * podstaw prawnych, trybu i implikacji przyjęcia * miejsca i znaczenia wśród narodowych dokumentów z obszaru bezpieczeństwa i obrony * rysu historycznego dotyczącego poprzednich strategii oraz etapów prac nad obowiązującymi dokumentami * struktury i najważniejszych zagadnień ujętych w strategii (interesy narodowe i cele strategiczne RP, ocena uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego, koncepcja bezpieczeństwa narodowego, system bezpieczeństwa narodowego RP) * mocnych i słabych stron strategii.

TEMAT: Strategiczne aspekty bezpieczeństwa euroatlantyckiego

Celem jest zapoznanie uczestników kursu z uwarunkowaniami globalnymi i euroatlantyckimi oraz głównymi kierunkami kształtowania się strategicznego środowiska bezpieczeństwa, najnowszymi zmianami w koncepcjach strategicznych oraz systemach bezpieczeństwa.

Główne zagadnienia:

* megatrendy rozwoju strategicznego środowiska bezpieczeństwa (globalizacja, symetryzacja) * transnarodowe rozumienie bezpieczeństwa * zmiana charakteru konfliktów i kryzysów międzynarodowych * nowe elementy w koncepcjach strategicznych organizacji międzynarodowych (ONZ, NATO, UE) oraz głównych mocarstw (USA, Rosja i Chiny) * konsekwencje dla bezpieczeństwa Polski, zmian w globalnej i euroatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa.

TEMAT: Zagrożenia bezpieczeństwa RP

Celem jest zapoznanie słuchaczy z problematyką złożoności współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Polski, a zwłaszcza przedstawienie:

* podstawowych pojęć: bezpieczeństwa narodowego szans, ryzyk, wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego * typologii bezpieczeństwa narodowego, klasyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, zagadnień związanych z percepcją zagrożeń * identyfikacji i oceny zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Polski: zagrożeń globalnych, asymetrycznych, politycznych, militarnych, ekonomicznych, informacyjnych, ekologicznych * form przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego i podmiotów za to odpowiedzialnych * dokumentów i literatury przedmiotu poświęconym tematyce zagrożeń bezpieczeństwa narodowego * wniosków.

TEMAT: Geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z geostrategicznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa Polski. Aby osiągnąć ten cel konieczne jest:

* zapoznać słuchaczy z podstawowymi koncepcjami geopolitycznymi wybranych państw * omówienie pojęcia kodu geopolitycznego oraz przedstawienie słuchaczom zmienności przywództwa globalnego (regionalnego) * omówienie geostrategicznego położenia Polski przed i po transformacji ustrojowej * przedstawienie zmienności sytuacji geostrategicznej, w tym rywalizacji mocarstw w zawłaszczaniu obszarów morskich oraz regionów występowania surowców strategicznych.

TEMAT: Zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego RP

Celem wykładu jest zapoznanie uczestników kursu z zewnętrznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa RP, w szczególności z:

* otoczeniem bliższym i dalszym RP oraz wyzwaniami i zagrożeniami wynikającymi z tego * geopolitycznym położeniem Polski * wpływem procesu integracji i globalizacji na bezpieczeństwo RP * bezpieczeństwem energetycznym RP.

TEMAT: Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa

Celem jest zapoznanie słuchaczy z problematyką realizacji zadań związanych z organizacją systemu kierowania obroną państwa, w zakresie:

* miejsca i roli systemu kierowania obroną państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego * podstaw prawnych do realizacji zadań dotyczących przygotowania systemu kierowania * miejsca i roli organów administracji publicznej w systemie kierowania obroną państwa * zadań realizowanych na poszczególnych poziomach modelu kierowania obroną państwa * działań podejmowanych przez organy administracji publicznej w ramach przygotowania systemu kierowania obroną państwa * najważniejszych przedsięwzięć realizowanych na potrzeby doskonalenia modelu kierowania w państwie.

TEMAT: Planowanie obronne i zasady finansowania pozamilitarnych przygotowań obronnych. Przeglądy obronne.

Celem jest zapoznanie słuchaczy z problematyką programowania obronnego w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa, w zakresie:

* podstawowych pojęć z zakresu planowania obronnego * podstaw prawnych planowania obronnego * dokumentów wykonywanych w ramach programowania obronnego dotyczących pozamilitarnej części systemu obronnego państwa * zakresu merytorycznego programów pozamilitarnych przygotowań obronnych * podstaw prawnych wydatków obronnych w państwie * zasad finansowania przedsięwzięć planowanych w programach pozamilitarnych przygotowań obronnych * dokumentów analitycznych wykonywanych w ramach przeglądów obronnego w państwie.

TEMAT: Miejsce i rola administracji publicznej w narodowym modelu HNS

Celem jest zapoznanie słuchaczy z problematyką realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza w państwie w zakresie:

* uwarunkowań kształtowania się narodowego modelu HNS * doświadczeń z praktycznej realizacji zadań na rzecz wsparcia wojsk sojuszniczych * sposobu ujęcia problematyki HNS w aktach prawnych dotyczących przygotowań obronnych * zadań realizowanych na poszczególnych poziomach modelu HNS * miejsca i roli organów administracji publicznej w narodowym modelu HNS * zakresów działań podejmowanych przez organy administracji publicznej na rzecz zapewnienia funkcjonalności modelu HNS * najważniejszych przedsięwzięć realizowanych na potrzeby doskonalenia modelu HNS w państwie.

TEMAT: Zasady współpracy cywilno-wojskowej

Celem jest zapoznanie słuchaczy z problematyką współpracy cywilno-wojskowej realizowanej na potrzeby przygotowań obronnych, w zakresie:

* ogólnych uwarunkowań współpracy cywilno-wojskowej * charakterystyki podmiotów cywilnych i wojskowych * przedstawienia miejsca i roli współpracy cywilno-wojskowej w operacjach prowadzonych przez NATO * charakterystyki rodzajów współpracy * określenia celu realizacji współpracy cywilno-wojskowej * przestawienia głównych zasad dobrej współpracy cywilno-wojskowej realizowanej w czasie pokoju, kryzysu i wojny * wskazanie kierunków doskonalenia współpracy.

TEMAT: Organizacje pozarządowe w systemie obronnym państwa

Celem jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi prawami funkcjonowania NGO oraz rolą jaką spełniają w systemie obronnym państwa. Tematyczna struktura treści:

* Prawne uwarunkowania NGO * NGO w bezpieczeństwie i obronności Polski w XXI wieku * Trzy sektory państwa demokratycznego * Warunki przetrwania i rozwoju państw * Istota sprawnej i silnej demokracji * Współdziałanie rządowych i pozarządowych komponentów w bezpieczeństwie narodowym * Aktywność GO na rzecz bezpieczeństwa * Współpraca NGO z wojskiem.

TEMAT: System zarządzania kryzysowego w NATO i UE

Celem jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zarządzania kryzysowego w NATO i UE, w zakresie:

* przesłanek i istoty zarządzania kryzysowego w NATO i UE * podstaw prawnych zarządzania kryzysowego obu organizacji * procesu zarządzania kryzysowego obu organizacji * struktur NATO i UE biorących udział w procesie zarządzania kryzysowego * mocnych i słabych stron procesu zarządzania kryzysowego * prowadzonych operacji * perspektyw i dylematów współpracy NATO-UE.

 


wróć