MENU

Uczestnicy kursu

 

W kształceniu w ramach Wyższych Kursów Obronnych uczestniczą: posłowie RP, senatorowie RP, kadra administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego (równorzędni), a także kierownicza kadra administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego (równorzędni).

W szkoleniu uczestniczą w szczególności:

  •     posłowie i senatorowie – za ich zgodą,
  •     ministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu i dyrektorzy generalni, osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej,
  •     kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowanych, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych ministrom kierującym działami administracji rządowej lub przez nich nadzorowanych, kierownicy jednostek organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów,
  •     wojewodowie i wicewojewodowie, marszałkowie i wicemarszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast,
  •     dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych w urzędach obsługujących ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz centralnych organów administracji rządowej,
  •     dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych w urzędach wojewódzkich oraz obsługujących organy samorządu terytorialnego,
  •     osoby pełniące funkcje organów rządowej administracji zespolonej i niezespolonej oraz pracownicy urzędów obsługujących te organy,
  •     kierownicy wojewódzkich samorządowych, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych,
  •     osoby zajmujące stanowiska kierownicze u przedsiębiorców wykonujących zadania obronne.

W Wyższych Kursach Obronnych w pierwszej kolejności uczestniczą osoby obejmujące stanowiska po raz pierwszy.

 


wróć