MENU

Historia Wyższych Kursów Obronnych

Wyższe Kursy Obronne rozpoczęły swoją działalność na podstawie uchwały Nr 72 Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 r. w sprawie szkolenia obronnego kadr kierowniczych administracji publicznej. Uchwała Rady Ministrów nakazała Ministrowi Obrony Narodowej uruchomienie w Akademii Obrony Narodowej Wyższych Kursów Obronnych, począwszy od roku akademickiego 1994/1995.

Obecnie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych realizowane są na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego. Rozporządzenie określa organizację szkolenia obronnego w państwie, w tym ich funkcjonowanie. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji ujętej w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 6 ustawy określa zadania Rady Ministrów w ramach zapewniania zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i sprawowania ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności kraju, w tym między innymi w zakresie zapewniania funkcjonowania systemu szkolenia obronnego w państwie oraz zawiera delegację do unormowania tej problematyki w drodze rozporządzenia.

W okresie od 1995 roku do końca 2018 roku Wyższe Kursy Obronne ukończyło 4840 absolwentów, w 342 grupach:

  • Parlamentarzyści:  Posłowie i Senatorowie RP – 150 osób,
  • Ministrowie, Sekretarze i Podsekretarze Stanu – 254 osoby,
  • Dyrektorzy Generalni ministerstw, urzędów centralnych – 103 osoby,
  • Dyrektorzy Generalni urzędów wojewódzkich – 45 osób,
  • Dyrektorzy departamentów w ministerstwach, urzędach centralnych i osoby zgłoszone do MON przez Związki Zawodowe, partie polityczne, redakcje mediów i rzecznicy prasowi – 1398 osób,
  • Wojewodowie i Wicewojewodowie – 235 osoby,
  • Marszałkowie i Wicemarszałkowie Województw – 90 osób,
  • Dyrektorzy wydziałów (kierownicy komórek) w urzędach wojewódzkich, urzędach marszałkowskich oraz Dyrektorzy Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Komendanci: Policji, PSP, SG, SW i SOP – 1688 osób,
  • Starostowie i Prezydenci miast na prawach powiatu – 877 osób.

 

W 2019 roku w ramach kształcenia na Wyższych Kursach Obronnych planowanych jest przeszkolenie 234 osoby, w 13 grupach, na 17 zjazdach.

Od 1 września 2017 r. Wyższymi Kursami Obronnymi kieruje płk rez. dr Andrzej J. Osiński.

Za zabezpieczenie logistyczne i administracyjno-kancelaryjne nieprzerwanie od 1995 roku odpowiada p. Adam Zgryza.

 

ZOBACZ TAKŻE - relacje z kolejnych edycji WKO:

 


wróć