MENU

O Wyższych Kursach Obronnych

 

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego, Ministrowi Obrony Narodowej powierzono organizowanie szkoleń w odniesieniu do Wyższych Kursów Obronnych.

Organizowanie szkoleń w tym zakresie na potrzeby osób zajmujących kierownicze stanowiska w administracji publicznej Minister Obrony Narodowej zlecił właściwej komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej. Szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych realizuje Akademia Sztuki Wojennej - nieprzerwanie od roku 1994. Organizacyjnie Wyższe Kursy Obronne usytuowane są w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych zapewniają nabycie umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań obronnych oraz kierowania wykonywaniem tych zadań podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

Celem kursu jest podnoszenie zdolności uczestników szkolenia do wypracowania i podejmowania decyzji w sytuacji prawdopodobnych, współczesnych i zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Szkolenie realizowane jest zgodnie z programem, w którym ujęta jest w szczególności problematyka:

 •     międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa państwa,
 •     procesów integracyjnych z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa,
 •     podstawowych zasad funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
 •     polityki bezpieczeństwa, w tym strategii bezpieczeństwa narodowego RP,
 •     zasad funkcjonowania państwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny,
 •     organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa i jego elementów,
 •     utrzymywania stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższania,
 •     planowania operacyjnego i programowania obronnego,
 •     realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych,
 •     współpracy cywilno-wojskowej,
 •     ochrony ludności w warunkach prowadzenia działań obronnych,
 •     ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,
 •     ochrony dóbr kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich z Akademii Sztuki Wojennej oraz przedstawicieli i ekspertów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Zdrowia. Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne zabezpieczające proces szkolenia. Absolwenci Wyższych Kursów Obronnych otrzymują świadectwa ukończenia kursu i pamiątkową odznakę.

Odznaka dla słuchaczy WKO

Corocznie, w drugim półroczu (październik-listopad) organizowana jest Konferencja Metodyczna Wyższych Kursów Obronnych, mająca na celu analizę uwarunkowań prawnych i programu kształcenia Wyższych Kursów Obronnych na rok następny.

Absolwenci kursu w ankietach ewaluacyjnych podkreślają, że Wyższe Kursy Obronne są bardzo ważnym źródłem wiedzy i informacji o najnowszych trendach rozwoju i zasadach organizacji systemu bezpieczeństwa i obronności państwa na wszystkich jego poziomach. Wskazują na trafnie dobraną tematykę przygotowującą ich do praktycznego działania w sytuacjach zagrożeń.

UWAGA: Kierowanie na kurs następuje na podstawie kwalifikowania osób podlegających szkoleniu przez komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej (kontakt tel. 261 874 938 lub 261 874 365).

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem nt. WKO na portalu mięsięcznika "Polska Zbrojna" (kliknij).


wróć