MENU

O Wyższych Kursach Obronnych

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego, Ministrowi Obrony Narodowej powierzono organizowanie szkoleń w odniesieniu do Wyższych Kursów Obronnych. Skierowanie na kurs następuje na podstawie kwalifikowania osób podlegających szkoleniu przez dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej, odpowiedzialnego m. in. za koordynowanie szkolenia obronnego.

Szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych realizuje Akademia Sztuki Wojennej - nieprzerwanie od roku 1994. Organizacyjnie Wyższe Kursy Obronne usytuowane są w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych polegają, w szczególności na zapoznaniu osób szkolonych ze strategicznymi zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego, funkcjonowaniem systemu obronnego państwa oraz kształtowaniu postaw patriotyczno-obronnych.

Celem szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych jest:

  • zapoznanie w uwarunkowaniami bezpieczeństwa narodowego,
  • zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem systemu obronnego państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny,
  • zapoznanie z procesem planowania obronnego w państwie,
  • nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań obronnych oraz kierowania wykonywaniem tych zadań podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny,
  • przygotowanie do kierowania zespołami zadaniowymi realizującymi zadania obronne w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny,
  • podnoszenie zdolności uczestników szkolenia do wypracowania i podejmowania decyzji w sytuacji prawdopodobnych współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, diagnozowanych i prognozowanych w dokumentach strategicznych.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich z Akademii Sztuki Wojennej oraz przedstawicieli i ekspertów z Ministerstwa Obrony Narodowej i innych ministerstw.

Słuchacze Wyższych Kursów Obronnych otrzymują materiały dydaktyczne, świadectwa ukończenia kursu i pamiątkową odznakę.

Odznaka dla słuchaczy WKO

Corocznie, po zakończeniu procesu szkolenia, organizowana jest konferencja metodyczna Wyższych Kursów Obronnych, w celu podsumowania wykonania planu w bieżącym roku oraz przedstawienia ewentualnych uwag i wniosków dotyczących realizacji szkolenia, w szczególności doskonalenia form dydaktycznych prowadzonych zajęć.

Zachęcamy do zapoznania się z:


wróć