MENU
 

SEMINARIUM NAUKOWE nt. UDZIAŁ SIL ZBROJNYCH W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Udział Sił Zbrojnych w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego - pod takim hasłem, w dniu  25 października w Sali Rycerskiej Akademii Sztuki Wojennej odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Katedrę Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj). Seminarium było okazją do wymiany poglądów i doświadczeń praktyków z przedstawicielami środowiska naukowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, szczególnie w kontekście możliwości i zdolności współdziałania służb oraz Sił Zbrojnych RP.

Otwarcia seminarium dokonał dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa, ppłk dr Wojciech Sójka. Następnie dr inż. Zbigniew Skwarek (kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego) przedstawił założenia seminarium oraz poprowadził jego pierwszą część. Tematyka pierwszego referatu wygłoszonego przez dr. Krzysztofa Janika przybliżyła uczestnikom kwestie związane z pozycją ustrojowo-polityczną ministrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. W dalszej części seminarium mgr Piotr Hac zaprezentował wnioski wynikające ze współdziałania Policji oraz Sił Zbrojnych RP. Kwestie współpracy służb porządkowych i sił zbrojnych kontynuował także w swoim wystąpieniu Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej dr Rafał Batkowski, który wskazał praktyczne aspekty wynikające z dotychczasowym doświadczeń. Ostatni prelegent pierwszej części seminarium, płk dr inż. Mieczysław Malec przedstawił wnioski wynikające z Udziału Sił Zbrojnych RP w procesie zarządzanie kryzysowego.

Drugą część seminarium poświęconą wybranym jednostkom i rodzajom sil zbrojnych poprowadził prof. dr hab. Witold Lidwa (Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego). W ramach tej części swoimi wnioskami wynikającymi z analizy podstaw prawnych udziału SZ RP w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego podzielił się przedstawiciel Dowództwa generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych mjr Grzegorz Kwieciński. Z kolei płk dr hab. Piotr Płonka (Szef Sztabu KG Żandarmerii Wojskowej) przedstawił rolę Żandarmerii Wojskowej jako formacji wyspecjalizowanej w realizacji zadań w poruszanej problematyce. Możliwości udziału i oczekiwania wobec Wojsk Obrony Terytorialnej w kontekście bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawił dr inż. Krzysztof Gąsiorek (katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego). Ostatni prelegent – ppłk Marek Gryga (Wydział Wojskowy ASzWoj.) omówił kwestie dotyczące roli Wojsk Specjalnych oraz ich współpracy z Policją i innymi podmiotami w ramach przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia, w tym szczególnie na zagrożenia terrorystyczne.

Po każdej części seminarium odbyła się dyskusja, w której uczestniczyły osoby przybyłe na seminarium. Wśród nich, oprócz przedstawicieli wskazanych instytucji, byli także pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego a także studenci – w tym członkowie Koła Naukowego Policji i Ochrony Państwa.

Na zakończenie głos zabrał ppłk dr Wojciech Sójka, który podziękował przybyłym gościom i organizatorom seminarium oraz dokonał podsumowania seminarium wskazując na aktualność i znaczenie poruszanej problematyki, a także konieczność dalszych prac badawczych w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o zakres partycypacji Sił Zbrojnych w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

opr. dr Jakub Bieniek
Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego


wróć