MENU
 

Konferencja Naukowa "Jawność życia publicznego"

W dniu 24 października 2018 r. odbyła się w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie organizowana przez Instytut Prawa i Administracji Obronnej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, przy współpracy z Towarzystwem Wiedzy Obronnej oraz Okręgową Izbą Adwokacką w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.  „JAWNOŚĆ ŻYCIA PUBLICZNEGO”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęło Centralne Biuro Antykorupcyjne.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele ponad 12 ośrodków naukowych, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz warszawskiej palestry.   

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: prorektor ASzWoj, płk dr hab. Dariusz Majchrzak oraz dziekan WBN, płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda.

Następnie rozpoczął się pierwszy panel, moderowany przez prof. dr hab. Anną Młynarską-Sobaczewską, zatytułowany „TRANSPARENTNOŚĆ ŻYCIA PUBLICZNEGO”. W panelu tym głos zabrali następujący przedstawiciele doktryny i praktyki: dr hab. prof. WSPol Wiesław Jasiński z wystąpieniem „Rola sygnalistów w obrocie gospodarczym”, prof. dr hab. Jacek Sobczak (Uniwersytet SWPS) z wystąpieniem „Ochrona tajemnic zawodowych - projekty nowych rozwiązań prawnych”, adw. dr Karol Pachnik (UPH) z wystąpieniem „Bezpieczeństwo obrotu finansowego - granica obowiązków sprawozdawczych i tajemnicy adwokackiej wobec propozycji zmian legislacyjnych”, dr hab. prof. KUL Grzegorz Tylec z wystąpieniem „Karnoprawna ochrona prawa do informacji w ustawie Prawo prasowe i ustawie o dostępie do informacji publicznej”, adw. dr hab. prof. ASzWoj Joanna Taczkowska-Olszewska z wystąpieniem „Status podmiotu ochrony danych osobowych na gruncie RODO – wzmocnienie czy osłabienie ochrony?” oraz dr hab. prof. ASzWoj Marek Bielecki z wystąpieniem „Prawo dziecka do informacji”.

Kolejny panel, moderowany przez prof. dr. hab. Jacka Sobczaka dotyczył STATUSU OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE oraz GRANIC JAWNOŚCI. Wzięli w nim udział: adw. dr hab. prof. INP PAN Anna Młynarska-Sobaczewska z wystąpieniem „Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne - wciąż nieustalone granice”, dr hab. prof. ASzWoj Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz z wystąpieniem „Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego jako element jawności życia publicznego”, dr Hanna Karp (WSKSiM) z wystąpieniem „Jawność czy ochrona? Wokół zagadnień statusu, bezpieczeństwa i ochrony wyników pracy ekspertów konstytucyjnych organów państwa”, ppłk dr Zbigniew Nowak (UTH) z wystąpieniem „Żandarmeria wojskowa – prawo do informacji. Zarys”, dr Mariusz Antoni Kamiński (ASzWoj) z wystąpieniem „System kontroli nad działalnością służb specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej a jawność życia publicznego”, dr Martin Bożek z wystąpieniem „ Zasada jawności w samorządzie lokalnym, aspekty formalne i praktyczne” oraz dr Konrad Walczuk (ASzWoj) z wystąpieniem „Rejestry publiczne jako element jawności życia publicznego”.

Natomiast w moderowanym przez dr hab. prof. ASzWoj Joannę Taczkowską-Olszewską i zamykającym konferencję panelu pt. „PRAKTYKI ANTYKORUPCYJNE” wystąpili: adw. Katarzyna Mróz z referatem „Prawne aspekty instytucji whisteblowingu  w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego”, dr Paweł Czarnecki (UJ) z referatem „Zasada jawności procesu karnego a dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości”, dr Monika Nowikowska (DKon MON) z referatem „Rola kontroli w przeciwdziałaniu korupcji”, dr Filip Radoniewicz (ASzWoj) z referatem „Odpowiedzialność karna za ujawnienie informacji uzyskanej w wyniku popełnienia przestępstwa z art. 267 § 1, 2 lub 3 kk”,  mgr Wioleta Beczek (Uniwersytet SWPS) z referatem „Jawność postępowania cywilnego - reguła czy wyjątek?”, mgr Izabela Stańczuk (ASzWoj) z referatem „Autonomia informacyjna jednostki”, mgr Piotr Dutkiewicz (UMCS) z referatem „System zaufania społecznego a prywatność w Chińskiej Republice Ludowej”, a także mgr Aleksander Olech (ASzWoj) z referatem „Działalność antykorupcyjna TRACFIN w Republice Francuskiej i CBA w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Wszystkie wystąpienia przedstawiały wysoki poziom merytoryczny, a tematyka w nich poruszana wywoływała żywe zainteresowanie uczestników konferencji. Warto podkreślić nie tylko naukowy aspekt spotkania, ale też jego ważny element praktyczny, wielokrotnie podkreślany podczas dyskusji.


wróć