MENU

Przywództwo wojskowe i komunikacja

Charakterystyka:
Studia przeznaczone są dla żołnierzy z wykształceniem wyższym (magisterskie lub równorzędne).

Cele studiów:

Celem kształcenia jest przygotowanie żołnierzy zawodowych zajmujących lub przygotowujących się do objęcia stanowisk dowódczych lub kierowniczych, którzy bezpośrednio lub pośrednio zarządzają zespołem, do pełnienia obowiązków służbowych oraz pogłębienie wiedzy o aksjologicznych i teoretycznych podstawach przywództwa wojskowego i działaniach związanych z komunikacją interpersonalną, medialną i strategiczną. Dodatkowo uczestnicy studiów będą trenować korzystanie z umiejętności psychologicznych, społecznych i systemowych niezbędnych w pracy z zespołem.

Program modułowy:
Moduł 1. Przywództwo wojskowe (wykłady, ćwiczenia – 64 godziny).
Moduł 2. Komunikacja społeczna (wykłady, ćwiczenia – 39 godzin).
Moduł 3. Negocjacje i mediacje (wykłady, ćwiczenia – 27 godzin).
Moduł 4. Komunikacja medialna i narzędzia PR (wykłady, ćwiczenia – 30 godzin).
Moduł 5. Komunikacja strategiczna (wykłady, ćwiczenia – 24 godzin).

Czas trwania: 2 semestry

Zasady naboru:

Dla absolwentów wyższych uczelni (po II stopniu), w ramach limitu miejsc ustalonego przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz uchwalonych przez radę Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj. Lista zgłoszonych zgodnie z przydzielonymi limitami miejsc, jest zatwierdzana przez Departament Kadr MON. Studia są finansowane w ramach dotacji podmiotowej dla ASW oraz w ramach środków finansowych przeznaczonych na szkolenia w WCEO.

Dodatkowe informacje:

Program studiów obejmuje 212 godzin zajęć dydaktycznych, w tym zajęć programowych (wykłady, seminaria, ćwiczenia) oraz egzamin końcowy i obronę pracy dyplomowej. Zajęcia będą odbywały się według ustalonego programu i rozkładu zajęć, w trybie 3-dniowych zjazdów (środa, czwartek, piątek) i są prowadzone w wymiarze po 8 godzin dydaktycznych (środa, czwartek) oraz 6 godzin dydaktycznych (piątek). Jako jednostkę kalkulacyjną zajęć dydaktycznych przyjęto 2 godziny (2 x 45 minut). Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych prowadzone są przez nauczycieli akademickich Akademii Sztuki Wojennej, wykładowców z uczelni cywilnych oraz Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ukończenie studiów uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnych ocen z przedmiotów ujętych w programie studiów, napisaniem pracy dyplomowej i jej obroną. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów – zgodnie z regulacją prawną zawartą w przepisach „Prawo o szkolnictwie wyższym". Zajęcia będą realizowane w obiektach wskazanych przez WCEO, które zapewni jednocześnie zakwaterowanie i wyżywienie uczestników studiów oraz pokryje koszty wynikające z organizacji procesu dydaktycznego (zajęcia multimedialne, warsztaty, ćwiczenia praktyczne). Istotą studiów jest zdobywanie podczas studiów wiedzy i umiejętności oraz indywidualna praca pomiędzy kolejnymi zjazdami umożliwiająca uzyskanie zaliczenia i ukończenie studiów.

VI edycja studiów podyplomowych rozpocznie się w lutym 2019 roku,

przewidziany termin rozpoczęcia rekrutacji: sierpień 2018 r. (planowana liczba uczestników: 24)


wróć