MENU

Zarządzanie w Sztabach Wojskowych

Charakterystyka:
Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie w Sztabach Wojskowych prowadzone są przez Wydział Wojskowy w formie studiów niestacjonarnych. Przeznaczone są one dla absolwentów uczelni (cywilnych i wojskowych) posiadających wyższe wykształcenie drugiego stopnia (magisterskie
lub równorzędne).

Cele studiów:

Jest rozszerzenie, uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z obszaru zarządzania i dowodzenia do poziomu, który umożliwi efektywną realizację zadań na różnorodnych stanowiskach w instytucjach resortu obrony narodowej.

Program modułowy:
Moduł 1. Procedury sztabowe.
Moduł 2. Dokumenty w sztabie.
Moduł 3. Informacyjne przygotowanie pola walki.
Moduł 4. Metodyka szkolenia operacyjno-taktycznego.
Moduł 5. Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych.

Moduł 6. Wspomaganie informatyczne w cyklu decyzyjnym.

Czas trwania: 2 semestry

Zasady naboru:
Dla absolwentów wyższych uczelni (po II stopniu),

Lista zgłoszonych zgodnie z przydzielonymi limitami miejsc, jest zatwierdzana przez Departament Kadr MON.

Dodatkowe informacje:

Program niestacjonarnych podyplomowych Studiów Zarządzanie w Sztabach Wojskowych obejmuje 186 godzin i jest realizowany w czasie 10 zjazdów (dwa semestry). Zajęcia odbywają się według ustalonego programu i rozkładów zajęć, w trybie 3-dniowych zjazdów (poniedziałek, wtorek, środa).Każdy blok tematyczny jest przyporządkowany do zakładu, których zadaniem jest przygotowanie, koordynacja i ostateczne przeprowadzenie zajęć. Zajęcia na studiach prowadzone są przez nauczycieli Akademii Sztuki Wojennej. Ukończenie studiów uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnych ocen z przedmiotów ujętych w programie studiów, egzaminem końcowym z problematyki prowadzonych przedmiotów. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów – zgodnie z regulacją prawną zawartą w przepisach „Prawo o szkolnictwie wyższym".

Istotą studiów jest zdobywanie wiedzy podczas zajęć zjazdowych oraz indywidualne przygotowanie się studentów w okresie pomiędzy zjazdami na podstawie zalecanej literatury oraz materiałów teoretycznych umieszczonych na stronie internetowej Uczelni.

semestr I (październik 2017r. -luty 2018 r.)

16–18.10.2017 r.
20–22.11.2017 r.
18–20.12.2017 r.
15–17.01.2018 r.
12–14.02.2018 r.

semestr II (marzec-czerwiec 2018 r.)

12–14.03.2018 r.
16–18.04.2018 r.
14–16.05.2018 r.
11–13.06.2018 r.


Kolejna edycja studiów podyplomowych rozpocznie się w październiku 2017 roku, przewidziany termin rozpoczęcia rekrutacji: lipiec 2017 r. (planowana liczba uczestników: 15)


wróć