MENU

Turystyka historyczno-militarna

Charakterystyka:
Niestacjonarne studia podyplomowe Turystyka historyczno – militarna  prowadzone są przez Wydział Wojskowy we współpracy z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w formie studiów niestacjonarnych. Studia przeznaczone są dla żołnierzy i pracowników wojska posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie). Program Niestacjonarnych Podyplomowych Studiów Turystyka historyczno-militarna obejmuje 200 godzin i jest realizowany w czasie 9 zjazdów (dwa semestry).

Cele studiów:
Celem studiów jest:

  • przygotowanie metodyczne i praktyczne żołnierzy i pracowników wojska do realizacji zadań administracyjnych i organizacyjnych oraz dydaktyczno – wychowawczych w obszarze procesów rozwojowych turystyki kulturowej jako formy edukacji w zakresie historyczno – militarnym skierowanej do żołnierzy, pracowników wojska, ich rodzin i otoczenia społecznego;
  • pogłębienie wiedzy o historii i tradycji oręża polskiego;
  • przygotowanie praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach konfliktowych w grupie.

Program modułowy (wykłady, ćwiczenia, seminaria dyplomowe):

1.    Turystyka w Polsce.
2.    Podstawy prawne organizacji ruchu turystycznego w Polsce.
3.    Militarna turystyka kulturowa.
4.    Geografia turystyczna Polski.
5.    Geografia wojenna.
6.    Historia wojskowości.
7.    Historia architektury obronnej w Polsce.
8.    Pierwsza pomoc przedmedyczna.
9.    Historia kultury polskiej.
10.    Historia techniki wojskowej.
11.    Historia miasta na tle dziejów Polski.
12.    Ochrona przyrody i środowiska w Polsce.
13.    Terenoznawstwo i topografia.
14.    Trasy turystyczne, ścieżki edukacyjne, gry miejskie i terenowe.
15.    Komunikacja społeczna.
16.    Metodyka organizacji i obsługi ruchu turystycznego w Polsce.
17.    Metodyka i etyka przewodnictwa.
18.    Seminarium dyplomowe.

Czas trwania: 2 semestry, 1 sesja (3- 4 dni) w miesiącu.

Zasady naboru:
warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz zakwalifikowanie ich w ramach limitu miejsc przyznanych dla Rodzajów Sił Zbrojnych i instytucji MON.

Dodatkowe informacje:
Niestacjonarne Podyplomowe Studia Turystyka historyczno-militarna, prowadzone są przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej i Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Zajęcia prowadzone będą według ustalonego programu i rozkładów zajęć, w wymiarze po 8 godzin dydaktycznych dziennie. Jako jednostkę kalkulacyjną zajęć dydaktycznych przyjęto 2 godziny (2 x 45 minut).

Poszczególne bloki tematyczne realizowane będą przez wyznaczone katedry i zakłady, których zadaniem jest przygotowanie, koordynacja i ostateczne przeprowadzenie zajęć. Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych prowadzone są przez nauczycieli akademickich Akademii Sztuki Wojennej, wykładowców z uczelni cywilnych oraz specjalistów z Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Ukończenie studiów uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnych ocen z przedmiotów ujętych w programie studiów, napisaniem pracy dyplomowej i jej obroną.

Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów – zgodnie z regulacją prawną zawartą w przepisach „Prawo o szkolnictwie wyższym".

Studia włączone są do systemu doskonalenia żołnierzy zawodowych SZ RP, a gestorem studiów jest WCEO.

Grupa docelowa: oficerowie, podoficerowie, pracownicy wojska.

Opłaty:
1. dla żołnierzy zawodowych studia są finansowane w ramach środków finansowych przeznaczonych na szkolenia w WCEO.
2. dla pracowników wojska koszty dydaktyczne i organizacyjne pokrywają instytucje delegujące lub bezpośrednio zainteresowani.

Planowana liczba uczestników: 25


wróć