MENU

Protokół dyplomatyczny

NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE
Nazwa kierunku: PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY

Kod: 1101151

Organizator: Wydział Wojskowy ASzWoj oraz Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

Opiekun programowy: ppłk dr inż. Marek ŻYŁA, mgr Małgorzata KOSARZYCKA

Informacje szczegółowe:
tel. 261-813-861 e-mail: m.zyla@akademia.mil.pl
tel. 261-872-549 e-mail: h.kosarzycka@ron.mil.pl

Charakterystyka:
Niestacjonarne studia podyplomowe Protokół Dyplomatyczny prowadzone są przez Wydział Wojskowy w formie studiów niestacjonarnych. Przeznaczone są dla absolwentów uczelni (cywilnych i wojskowych) posiadających wyższe wykształcenie drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne).

Cele studiów:

  • przygotowanie do stosowania norm protokołu dyplomatycznego podczas działalności służbowej w środowisku międzynarodowym;
  • zapoznanie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi stosunków dyplomatycznych;
  • pogłębienie wiedzy dotyczącej protokołu dyplomatycznego, etykiety oraz ceremoniału;
  • nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się tytulaturą dyplomatyczną w korespondencji oraz podczas kontaktów bezpośrednich;
  • pogłębienie wiedzy z zakresu savoir-vivre w kontaktach służbowych i prywatnych;
  • poszerzenie wiedzy z zakresu historii dyplomacji powszechnej i polskiej;
  • pogłębienie wiedzy i umiejętności komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych, opanowanie umiejętności autoprezentacji.

Program modułowy:
Moduł 1. Historia dyplomacji powszechnej i polskiej.
Moduł 2. Dyplomacja wojskowa w stosunkach międzynarodowych.
Moduł 3. Korespondencja oficjalna i dyplomatyczna. Tytulatura w korespondencji i bezpośrednich kontaktach dyplomatycznych.
Moduł 4. Protokół dyplomatyczny w Polsce. Ceremoniał dyplomatyczny i ceremoniał wojskowy w kontaktach międzynarodowych. Różnice kulturowe w kontaktach międzynarodowych.
Moduł 5. Etykieta i savoi-vivre. Autoprezentacja w kontaktach służbowych i prywatnych.
Moduł 6. Egzamin końcowy.

Czas trwania: 2 semestry

Zasady naboru:
Dla absolwentów wyższych uczelni (po II stopniu).

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz zakwalifikowanie ich w ramach limitu miejsc przyznanych dla Rodzajów Sił Zbrojnych i instytucji MON.

Dodatkowe informacje:
Program niestacjonarnych podyplomowych Studiów Protokół Dyplomatyczny obejmuje 200 godzin i jest realizowany w czasie 10 zjazdów (dwa semestry). Zajęcia odbywają się według ustalonego programu i rozkładów zajęć, w trybie 3-dniowych zjazdów (środa, czwartek, piątek). Zajęcia na studiach prowadzone są przez nauczycieli Akademii Sztuki Wojennej. Ukończenie studiów uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnych ocen z przedmiotów ujętych w programie studiów i egzaminu końcowego. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów – zgodnie z regulacją prawną zawartą w przepisach „Prawo o szkolnictwie wyższym".

Istotą studiów jest zdobywanie wiedzy podczas zajęć zjazdowych oraz indywidualne przygotowanie się studentów w okresie pomiędzy zjazdami na podstawie zalecanej literatury oraz materiałów teoretycznych umieszczonych na stronie internetowej Wydziału Wojskowego i stronie Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

semestr I (luty – czerwiec 2017 r.)
08–10.02.2017 r.
08–10.03.2017 r.
12–14.04.2017 r.
24–26.05.2017 r.
07–09.06.2017 r.

semestr II (wrzesień-grudzień 2017 r.)
12–15.09.2017 r.
11–13.10.2017 r.
08–10.11.2017 r.
06–07.12.2017 r.

Kolejna edycja studiów podyplomowych rozpocznie się w lutym 2018 roku, przewidziany termin rozpoczęcia rekrutacji: wrzesień 2017 r. (planowana liczba uczestników: 20)


wróć