MENU

Geostrategia i geografia teatrów działań sił zbrojnych

NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE

Nazwa kierunku: GEOSTRATEGIA I GEOGRAFIA TEATRÓW DZIAŁAŃ SIŁ ZBROJNYCH

Kod: 1101153 
Organizator: Wydział Wojskowy ASzWoj
Opiekun programowy: płk rez. dr inż. Zbigniew Lach
Informacje szczegółowe: tel. 261-813-534, e-mail: z.lach@akademia.mil.pl

Charakterystyka: Niestacjonarne studia podyplomowe Geostrategia i geografia teatrów działań Sił Zbrojnych prowadzone są przez Wydział Wojskowy w formie studiów niestacjonarnych. Przeznaczone są one dla oficerów planowanych do wyznaczenia na stanowiska służbowe zaszeregowane do STE: major – pułkownik (komandor podporucznik – komandor) pionów funkcjonalnych sztabowego i dowódczego poziomu strategiczno – operacyjnego w strukturach narodowych i wielonarodowych.

Cele studiów:
Cele studiów obejmują rozszerzenie i pogłębienie wiedzy dotyczącej analiz geoprzestrzeni (środowiska) w kontekście:

  • opracowania polityk, koncepcji  i strategii dotyczących bezpieczeństwa i obronności państwa;
  • planowania przestrzennego działań komponentów wojskowych i cywilnych w ramach obrony kraju przed zagrożeniami (militarnymi i niemilitarnymi);
  • działań militarnych i niemilitarnych poza terytorium Polski;
  • uwarunkowań i możliwości realizacji Studiów Teatrów Działań SZ RP na poziomie polityczno-wojskowym.

Program modułowy:
Moduł 1. Geostrategia i stosunki międynarodowe
Moduł 2. System bezpieczeństwa i obronności RP
Moduł 3. Systemy geoinformacyjne bezpieczeństwa i obronności państwa
Moduł 4. Analizy geostrategiczne bezpieczeństwa i obronności RP
Moduł 5. Bezpieczeństwo i obronność w polityce przestrzennej
Moduł 5. Studia teatrów działań SZ RP i NATO
Moduł 6. Rozpoznanie i analizy geoprzestrzenne - GEOINT

Czas trwania: 2 semestry

Zasady naboru:
Dla absolwentów wyższych uczelni (po II stopniu),

Lista zgłoszonej kadry zgodnie z przydzielonymi limitami miejsc, której dysponentem jest Szef Rozpoznania Geoprzestrzennego, zatwierdzana przez Departament Kadr MON.

Dodatkowe informacje:
Program niestacjonarnych podyplomowych studiów Geostrategia i geografia teatrów działań Sił Zbrojnych obejmuje 216 godzin i jest realizowany w czasie 9 zjazdów (dwa semestry). Zajęcia odbywają się według ustalonego programu i rozkładów zajęć, w trybie 3-dniowych zjazdów (piątek, sobota, niedziela). Zajęcia na studiach prowadzone są przez nauczycieli Akademii Sztuki Wojennej. Ukończenie studiów uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnych ocen z przedmiotów ujętych w programie studiów, egzaminem końcowym z problematyki prowadzonych przedmiotów. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów – zgodnie z regulacją prawną zawartą w przepisach „Prawo o szkolnictwie wyższym".

Istotą studiów jest zdobywanie wiedzy podczas zajęć zjazdowych oraz indywidualne przygotowanie się studentów w okresie pomiędzy zjazdami na podstawie zalecanej literatury oraz materiałów teoretycznych umieszczonych na stronie internetowej Uczelni.

Kolejna edycja studiów podyplomowych rozpocznie się na jesieni 2019 roku, przewidziany termin rozpoczęcia rekrutacji: lipiec 2019 r. (planowana liczba uczestników: 20)


wróć