MENU

Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych

Informacje szczegółowe:

z.falkowski@ron.mil.pl,

r.zajkowski@akademia.mil.pl

 

Charakterystyka:
Niestacjonarne studia podyplomowe Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych prowadzone są przez Wydział Wojskowy w formie studiów niestacjonarnych i mają zapewnić uzyskanie kwalifikacji niezbędnych każdemu żołnierzowi do wykonywania zadań w trakcie działalności służbowej w kraju oraz w misjach zagranicznych. Dotyczy to w szczególności umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych w zakresie wyboru i stosowania odpowiednich form i metod walki, określenia zakresu  ochrony osób i obiektów cywilnych we współczesnych konfliktach zbrojnych, niemiędzynarodowych konfliktach oraz różnego rodzaju napięciach
i niepokojach. Przestrzeganie norm prawa międzynarodowego jest jednym z kluczowych elementów polityki międzynarodowej i wzajemnych stosunków pomiędzy państwami. Nieprzestrzeganie tego prawa wywołuje retorsje lub represalia w stosunku do tych państw, które świadomie łamią jego zasady i ustanowione normy. Obowiązek przestrzegania przez żołnierzy reguł prawa wojennego w działaniach zbrojnych, jak również udział żołnierzy Wojska Polskiego w misjach wojskowych poza granicami państwa wymaga pogłębienia wiedzy z międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz kształtowania umiejętności wykorzystania jej w praktycznych działaniach. Doskonalenie  wiedzy w tym obszarze, wynika z Decyzji Nr 184/MON z 13 czerwca 2012 roku w sprawie organizacji systemu kształcenia i szkolenia z „Międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych” w resorcie obrony narodowej.

 

Cele studiów:

- przygotowanie żołnierzy do stosowania mphkz w działalności służbowej  w Wojsku Polskim

- zapoznanie z uregulowaniami prawnymi w zakresie ograniczenia lub wyłączenia niektórych środków i metod walki zbrojnej

- pogłębienie wiedzy o współczesnych konfliktach zbrojnych;

- uświadomienie zagrożenia odpowiedzialnością karną członów sił zbrojnych za łamanie norm mphkz

- nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych, napięć i niepokojów.

 

Program modułowy:

  1. Wprowadzenie do MPHKZ.
  2. Metody i środki walki.
  3. Status kombatanta. Traktowanie osób wyłączonych z walki oraz osób zatrzymanych i internowanych.
  4. Odpowiedzialność za zbrodnie popełnione w czasie konfliktów zbrojnych. 
  5. Prowadzenie operacji wojskowych a MPHKZ
  6. Okupacja wojenna i neutralność wojenna
  7. Niemiędzynarodowe konflikty zbrojne

 

Czas trwania: 2 semestry

 

Zasady naboru:

Dla absolwentów wyższych uczelni (po II stopniu),

Lista zgłoszonych zgodnie z przydzielonymi limitami miejsc, jest zatwierdzana przez Departament Kadr MON.

 

Dodatkowe informacje:

Program niestacjonarnych podyplomowych Studiów Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych obejmuje 200 godzin i jest realizowany w czasie 9 zjazdów (dwa semestry). Zajęcia odbywają się według ustalonego programu i rozkładów zajęć, w trybie 3-dniowych zjazdów (środa, czwartek, piątek). Każdy blok tematyczny jest przyporządkowany do zakładu, których zadaniem jest przygotowanie, koordynacja i ostateczne przeprowadzenie zajęć. Zajęcia na studiach prowadzone są przez nauczycieli Akademii Sztuki Wojennej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego, Polskiego Czerwonego Krzyża, Joint Force Training Centre (JFTC), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademii Marynarki Wojennej oraz Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ukończenie studiów uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnych ocen z przedmiotów ujętych w programie studiów, egzaminem końcowym z problematyki prowadzonych przedmiotów. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów – zgodnie z regulacją prawną zawartą w przepisach „Prawo o szkolnictwie wyższym".

Istotą studiów jest zdobywanie wiedzy podczas zajęć zjazdowych oraz indywidualne przygotowanie się studentów w okresie pomiędzy zjazdami na podstawie zalecanej literatury oraz materiałów teoretycznych umieszczonych na stronie internetowej Uczelni.

semestr I (luty 2017r- czerwiec 2017 r.)

01-03 luty 2017 r.

01-03 marzec 2017 r.

05-07 kwiecień 2017 r.

10-12 maj 2017 r.

07-09 czerwiec 2017 r.

 

semestr II (wrzesień-grudzień 2017 r.)

6-8 wrzesień 2017 r.

4-6 październik 2017 r.

8-10 listopad 2017 r.

7-8 grudzień 2017 r.


Kolejna edycja studiów podyplomowych rozpocznie się w lutym 2018 roku


wróć