MENU

Podyplomowe Studia Polityki Obronnej

Sztuka wojenna. Kandydat na PSPO powinien znać kategorie sztuki wojennej, prawa, reguły  i dyrektywy walki zbrojnej, zasady sztuki wojennej, pojęcie wojny w teorii sztuki wojennej oraz scharakteryzować wybrane problemy sztuki wojennej.

Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Kandydat na PSPO powinien rozumieć istotę problemów globalnych, posiadać umiejętność dokonywania analizy geopolitycznej oraz określania kierunków kształtowania się ładu globalnego i regionalnego; wykazywać się znajomością politycznych, gospodarczych, religijnych i wojskowych warunków funkcjonowania państw i organizacji międzynarodowych. 

Strategia. Kandydat powinien rozumieć istotę oraz zasady strategii i planowania strategicznego; posiadać umiejętność identyfikacji wyzwań, szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego; znać istotę oraz procedury planowania i programowania obronnego; posiadać umiejętność tworzenia założeń koncepcyjnych, doktrynalnych oraz dokumentów wykonawczych na poziomie narodowym i sojuszniczym (koalicyjnym); wykazywać się umiejętnością prowadzenia analizy strategicznej na poziomie narodowym i międzynarodowym.

Prowadzenie operacji połączonych. Kandydat powinien posiadać umiejętność dokonywania oceny teatru działań, planowania oraz formułowania wariantów użycia SZ w skali operacyjnej, w wymiarze narodowym oraz sojuszniczym i wielonarodowym. Powinien także dysponować doświadczeniem w pracy w sztabach (instytucjach) wielonarodowych.

Organizacja systemów dowodzenia. Kandydat powinien wykazać się znajomością organizacji systemów dowodzenia, w tym zasad organizowania i funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia SZ RP. Znać cykl decyzyjny procesu dowodzenia na poziomie taktycznym i operacyjnym. Posiadać umiejętność planowania działań i kierowania zespołami funkcjonalnymi na stanowisku dowodzenia. Znać rodzaje, układ i treść dokumentów dowodzenia oraz zasady ich sporządzenia.

Planowanie i prowadzenie operacji pokojowych oraz reagowania kryzysowego. Kandydat na PSPO powinien, na podstawie analizy współczesnych operacji, rozumieć podstawowe zależności między prawem międzynarodowym i bezpieczeństwem międzynarodowym, a użyciem komponentu wojskowego w rozwiązywaniu sporów i konfliktów. Ponadto, kandydat powinien posiadać ogólną wiedzę i umiejętność stosowania strategii negocjacyjnych, technik prowadzenia negocjacji oraz zasad wykorzystania „narzędzi” zarządzania zasobami ludzkimi i metod zarządzania w procesach organizacyjnych. Wykazać się umiejętnością posługiwania się narzędziami informatycznego wsparcia procesu dowodzenia. Posiadać umiejętność pracy na stanowisku dowodzenia. Znać podstawy funkcjonowania logistyki SZ RP i NATO oraz zasady użycia Sił Zbrojnych RP. Posiadać ogólną znajomość przepisów dotyczących prowadzenia działalności finansowej i kadrowej w jednostce wojskowej. 


wróć