MENU
plakat 1

plakat 2

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi są przyporządkowane do dziedziny nauk społecznych: nauki o zarządzaniu; dziedzina nauk humanistycznych: nauki o zarządzaniu.

Przeznaczone są dla absolwentów uczelni (cywilnych i resortowych) posiadających wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia (licencjackie lub magisterskie), pracowników resortu obrony narodowej, firm specjalizujących się w przemyśle obronnym, podmiotów gospodarczych i instytucji, które dostrzegają, że sukces organizacji zależy od pracownika i właściwego zarządzania jego potencjałem.

Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2018 r., koniec studiów czerwiec 2019 r.

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, oraz złożenie egzaminu końcowego.

Sylwetka absolwenta

Studia przeznaczone są dla pracowników organizacji publicznych i gospodarczych pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższyć kompetencje już posiadane w zakresie zarządzania funkcją personalną w organizacji.

Zdobyta w czasie studiów wiedza kwalifikuje uczestnika do pracy w działach personalnych jako specjalistę, doradcę personalnego lub konsultanta w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wiedza ze studiów jest również niezbędna do skutecznego zarzadzania zespołem, dlatego program studiów jest niezbędny do wzmacniania skuteczności osobistej menadżerów.

Po ukończeniu studiów Absolwent będzie potrafił: dostosowywać do indywidualnych warunków organizacji metody pozyskiwania, rozwoju, wzmacniania zaangażowania pracowników. Realizacja pełnego programu studiów pozwoli formułować strategię personalną, analizować możliwości implementacji różnych metod i modeli zarządzania kompetencjami, korzystać z różnorodnych metod oceny pracowników oraz tworzyć rozwiązania w zakresie motywowania pracowników.

Program modułowy

Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów: Zarządzanie organizacją, Psychologia zarządzania, Pozyskiwanie i alokacja pracowników, Ocenianie pracowników, Budowanie skutecznych zespołów zadaniowych, Przywództwo i motywowanie pracowników, Modelowanie procesów personalnych, Negocjacje, Zarządzanie kompetencjami, E-szkolenia, Prawo pracy, Współczesne wyzwania zzl, Egzamin końcowy - łącznie 180 godz. pracy z nauczycielem i 60 punktów ECTS.
Wymagane dokumenty

Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia,
- ankieta osobowa,
- odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia,
- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
- oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach,
- 2 fotografie w wymiarach 35 x 45 mm.

Zasady i terminy rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej kandydata (na stronie akademii „rekrutacja on-line”. Warunkiem zarejestrowania kandydata jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wklejenie aktualnego zdjęcia wykonanego w technice cyfrowej na białym tle w formacie JPG, JPEG o wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (zdjęcie do dowodu osobistego), wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe (generowane po pomyślnym przejściu rekrutacji elektronicznej) – w kwocie 85 zł.

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 trwa od 11 maja do 21 września 2018 r. i podzielona jest na etapy:

1. Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia - od 11 maja 2018

2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty wpisowej - 14 września 2018

3. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 17-21 września 2018

4. Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 25 września 2018

Kontakt

Instytut Zarządzania:
dr Maria JABŁOŃSKA-WOŁOSZYN m.woloszyn@akademia.mil.pl; tel. 261-813-720

Dziekanat:
dr Józef KISIEL j.kisiel@akademia.mil.pl; tel. 261-813-568


wróć