MENU
plakat 1

plakat 2

Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej

Studia podyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej są przyporządkowane do obszaru kształcenia: nauki społeczne; dyscyplina naukowa: nauki o obronności.

Przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne). Studia te są szczególnie przydatne dla osób posiadających wykształcenie techniczne, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2018 r., koniec studiów czerwiec 2019 r.

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, złożenie pracy końcowej w formie artykułu naukowego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wydane przez ASzWoj) oraz certyfikat Menadżera Jakości - przedstawiciel kierownictwa ds. GQA (wydany przez CCJ WLO WAT).

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych będzie wykazywał się znajomością teorii, metod, narzędzi mieszczących się w zakresie nauk o zarządzaniu, nauk o obronności i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej. Uzyskane wykształcenie pozwoli mu podjąć pracę w charakterze specjalisty analityka i projektanta oraz kierownika jednostki biznesowej, jak i publicznej. Posiadając umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie gospodarowania/zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi organizacji, organizowania procesów, będzie przygotowany do pracy na stanowisku kierownika/menedżera średniego i wyższego szczebla. Interdyscyplinarny program kształcenia oraz innowacyjne formy prowadzenia zajęć zapewniają przygotowanie dyplomantów do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i analitycznych w przedsiębiorstwach z branży zbrojeniowej, jak również w resorcie Obrony Narodowej.

Program modułowy

Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów: Polityka zbrojeniowa, Pozyskiwanie sprzętu wojskowego, System zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej, Uwarunkowania prawne działania przedsiębiorstw zbrojeniowych, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie zbrojeniowym, Informatyczne wsparcie zarządzania, Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa zbrojeniowego, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem zbrojeniowym, Strategie przedsiębiorstw, Kontrola zarządcza, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Menadżer Jakości, Psychologia osiągnięć, Seminaruium dyplomowe - łącznie 208 godz. pracy z nauczycielem i 63 punkty ECTS.

Wymagane dokumenty

Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

- podanie (wniosek) o przyjęcie na studia,
- ankieta (kwestionariusz) osobowa,
- odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia,
- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
- oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach,
- 2 fotografie w wymiarach 35 x 45 mm.

Zasady i terminy rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej kandydata (na stronie akademii „rekrutacja on-line”). Warunkiem zarejestrowania kandydata jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wklejenie aktualnego zdjęcia wykonanego w technice cyfrowej na białym tle w formacie JPG, JPEG o wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (zdjęcie do dowodu osobistego), wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe (generowane po pomyślnym przejściu rekrutacji elektronicznej) – w kwocie 85 zł.

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 trwa od 11 maja do 21 września 2018 r. i podzielona jest na etapy:

1. Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia - od 11 maja 2018

2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty wpisowej - 14 września 2018

3. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 17-21 września 2018

4. Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 25 września 2018

Kontakt

Instytut Zarządzania:
dr Aneta NOWAKOWSKA-KRYSTMAN a.krystman@akademia.mil.pl; tel. 261-814-202

Dziekanat:
dr Józef KISIEL j.kisiel@akademia.mil.pl; tel. 261-813-568


wróć