MENU
plakat 1

plakat 2

Bezpieczeństwo narodowe

Te studia dedykowane są absolwentom studiów pierwszego stopnia bezpieczeństwo narodowe, a także kierunków pokrewnych, którzy chcą pogłębić i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa lub w przyszłości podjąć pracę naukową w naukach o bezpieczeństwie.

Pierwszy semestr studiów obejmuje realizację przedmiotów kierunkowych. W kolejnych semestrach zajęcia prowadzone są w grupach specjalnościowych. Semestr czwarty i piaty przeznaczony jest ponadto na opracowanie pracy dyplomowej.

Co ważne, program studiów drugiego stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe zapewnia studentom możliwość kontynuacji specjalności wybranej na studiach pierwszego stopnia lub wybór innej specjalności.

Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe realizowane są w 4 specjalnościach:

W ramach specjalności Ochrona i obrona narodowa realizowane są następujące przedmioty: Historyczne uwarunkowania przygotowań obronnych, Planowanie obronne w państwie, Operacje wsparcia pokoju, Mobilizacja gospodarki.

Specjalność Zarządzanie kryzysowe obejmuje: Zarządzanie kryzysowe w NATO i UE, Siły zbrojne w sytuacjach kryzysowych, Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu kryzysowym, Obronę cywilna.

Główne przedmioty specjalności Bezpieczeństwo informacyjne to: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, Technologie informacyjne w zarządzaniu bezpieczeństwem, Bezpieczeństwo systemów łączności państwa, Wojna informacyjna.

Bezpieczeństwo międzynarodowe to specjalność kształcąca w zakresu przedmiotów: Bezpieczeństwo na obszarze postsowieckim i azjatyckim, Bezpieczeństwo na obszarze euroatlantyckim, Bezpieczeństwo na obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Prognozowanie międzynarodowe, Terroryzm międzynarodowy, Analiza współczesnych konfliktów zbrojnych, Kulturowy wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe:

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia przygotowany jest do zespołowego rozwiazywania złożonych problemów bezpieczeństwa w organach administracji i podmiotach gospodarczych.

Absolwenci mogą być zatrudniani jako specjaliści w zakresie planowania i organizowania działań w obszarze  bezpieczeństwa w instytucjach administracji samorządowej, terenowych organach administracji rządowej lub podmiotach bezpieczeństwa oraz przedsiębiorstwach szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa i obronności.


wróć