MENU
plakat 1

plakat 2

Zarządzanie i dowodzenie

Kierunek studiów należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych i obejmuje:

Zarządzanie: analizy procesów gospodarczych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.

Dowodzenie: procesy kierowania działaniami formacji zorganizowanych powołanych do realizacji określonych celów w obszarze militarnym i pozamilitarnym. W procesie dowodzenia wykorzystywane są osiągnięcia nauki o zarządzaniu z uwzględnieniem specyfiki organizacji wojskowych.

Specjalności w roku akademickim 2017/2018

•    Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej,
•    Zarządzanie zasobami ludzkimi,
•    Zarządzanie jakością,
•    Zarządzanie systemami informacyjnymi.

Zalety podjęcia studiów  na kierunku zarządzanie i dowodzenie:

•    indywidualizacja programu kształcenia.
•    umiędzynarodowienie studiów (Erasmus),
•    unikatowe przedmioty,
•    wiedza dostępna nielicznym studentom,
•    praktyka zawodowa.

 

Potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów:

Zarządzanie i dowodzenie to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, dostosowany do misji Akademii i Wydziału, a także aktualnych potrzeb systemu obronnego, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z obronnością państwa:

•    instytucje naukowe (krajowe i zagraniczne),
•    administracja państwowa i samorządowa,
•    organizacje publiczne,
•    przemysł obronny,
•    jednostki sił zbrojnych.

Program kształcenia:

Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Duże znaczenie odgrywają zajęcia praktyczne realizowane w formie wizyt studyjnych, gier decyzyjnych.

A.    MODUŁ OGÓLNY
B.    MODUŁ ZASADNICZY (KIERUNKOWY)
C.    MODUŁ OGRANICZONEGO WYBORU
D.    MODUŁ SWOBODNEGO WYBORU

Zarządzanie i dowodzenie II stopień

A. Wiedza:
[…] Znać specjalistyczne zastosowanie metod i systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, decyzji grupowych, decyzji wieloaspektowych

B. Umiejętności:
[…] Posiadać umiejętności doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menadżerskich

C. Kompetencje:
[…] Potrafić podejmować samodzielnie decyzje w sytuacjach kryzysowych
i trudnych pod presją czasu, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia:

•    menadżer, specjalista, ekspert w instytucjach i organizacjach w obszarze obronności,
•    podstawy wiedzy w naukach o obronności  i naukach pokrewnych,
•    ekspert w organizacjach o charakterze publicznym,
•    stosuje metody i procesy do osiągania celów,
•    skutecznie przeciwdziała lub eliminuje powstałe zagrożenie,
•    znajomość nowoczesnych programów i metod  działania.


wróć