MENU
plakat 1

plakat 2

Lotnictwo

Kierunek studiów lotnictwo należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych i obejmuje:

•    teorię i paradygmaty badawcze opisujące i wyjaśniające przedmiot badań dyscypliny nauki o obronności, bezpieczeństwie i zarządzaniu, a więc przede wszystkim funkcjonowanie lotnictwa cywilnego i państwowego oraz jego wpływ na obronność i bezpieczeństwo;
•    powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój oraz współdziałanie organizacji i instytucji lotniczych.

Lotnictwo II stopień

Specjalności na studiach II stopnia w roku akademickim 2017/2018:

•    ORGANIZACJE LOTNICZE – ukierunkowana na kształcenie specjalistów, analityków i projektantów w zespołach powoływanych w organizacjach lotniczych oraz kierowników na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach militarnych i pozamilitarnych;
•    ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W LOTNICTWIE – przygotowująca do pracy na stanowisku menedżera / kierownika średniego szczebla lub zespołu zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniczych w instytucjach i organizacjach lotnictwa cywilnego i wojskowego.


Zalety kierunku studiów:

•    efekty kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy,
•    indywidualizacja programu kształcenia,
•    umiędzynarodowienie studiów (Erasmus),
•    wykorzystanie wzorców międzynarodowych zgromadzonych w ramach doświadczeń w kontaktach z innymi uczelniami,
•    unikatowe przedmioty,
•    wiedza dostępna nielicznym studentom,
•    wizyty w instytucjach i organizacjach lotniczych,
•    praktyka zawodowa.


Potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów:

Lotnictwo to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, dostosowany do misji akademii i wydziału, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy w branży lotniczej:

•    instytucjach naukowych (krajowych i zagranicznych),
•    instytucjach i organizacjach lotniczych,
•    prywatnych podmiotach sektora lotniczego,
•    urzędach  obsługujących organy centralnej administracji rządowej, w tym Urząd Lotnictwa Cywilnego.


Program kształcenia na studiach II stopnia:

Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów na kierunku Lotnictwo jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, poprzez realizację praktyk zawodowych w instytucjach i organizacjach lotniczych.

E.    Moduł ogólny (ogólnowydziałowy)
F.    Moduł zasadniczy (kierunkowy)
G.    Moduł ograniczonego wyboru
C1 – specjalność: organizacje lotnicze,
C2 – specjalność: zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie
H.    Moduł swobodnego wyboru

 

Lotnictwo II stopień


A. Wiedza:
[…] posiadać pogłębiona wiedzę niezbędną do identyfikacji, opisu, modelowania, symulacji i optymalizacji złożonych struktur i procesów realizowanych w instytucjach i organizacjach lotniczych ...

B. Umiejętności:
[…] dokonywać obserwacji i interpretacji złożonych zjawisk społecznych, analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności lotniczej ...  

C. Kompetencje:
[…] mieć świadomość roli społecznej absolwenta kierunku Lotnictwo; w sposób profesjonalny formułować i przekazywać społeczeństwu informacje i opinie odnoszące się do lotnictwa ...


Sylwetka absolwenta studiów II stopnia:

•    ma wiedzę i umiejętności odwołujące się do nauk o obronności, bezpieczeństwie, zarządzaniu i nauk technicznych,
•    posiada umiejętność generowania oryginalnych rozwiązań złożonych problemów w obszarze funkcjonowania lotnictwa, a także prognozowania przebiegu ich rozwiązywania oraz przewidywania skutków planowanych działań w praktycznych aspektach,
•    jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku menedżer/kierownik średniego szczebla zarządzania lub zespołu w instytucjach i organizacjach lotniczych.


wróć