MENU
plakat 1

plakat 2

Logistyka

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych, humanistycznych, technicznych  i ścisłych oraz zajmuje się:

•    efektywnym stosowaniem nowoczesnych koncepcji i technologii logistycznych zarówno w skali mikroekonomicznej, jak i w wymiarze makroekonomicznym na rynkach globalnych,
•    przepływami fizycznymi i informacyjnymi oraz świadczeniem usług wspomagających te przepływy w obszarze logistyki cywilnej, wojskowej w czasie pokoju oraz sytuacjach kryzysowych.

Specjalności na I stopniu w roku akademickim 2018/2019:

Logistyka I - specjalności
•    LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA – przygotowuje do zarządzania przepływem dóbr materialnych oraz procesami świadczenia usług logistycznych w podmiotach gospodarczych, w ramach łańcucha dostaw
•    LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH – przygotowuje do zarządzania procesami logistycznymi w ramach zespołów zarządzania kryzysowego na szczeblach administracji pozarządowej podczas prowadzenia operacji w sytuacjach kryzysowych
    TRANSPORT – przygotowuje menedżerów logistyki do realizacji procesów transportowych i spedycyjnych na rynkach krajowych i międzynarodowych
•    LOGISTYKA WOJSKOWA – przygotowuje specjalistów do zarządzania procesami logistycznymi w jednostkach organizacyjnych terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP

Zalety kierunku studiów:

•    indywidualizacja programu kształcenia,
•    umiędzynarodowienie studiów (Erasmus+),
•    przedmioty specjalistyczne dostosowane do współczesnych wymogów rynku,
•    wiedza dostępna nielicznym studentom,
•    wizyty w cywilnych i wojskowych podmiotach gospodarczych,
•    praktyka zawodowa.

Potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów

Logistyka to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, dostosowany do misji Akademii i Wydziału, a także aktualnych potrzeb gospodarczo-obronnych i bezpieczeństwa państwa, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach logistycznych związanych z sektorem obronnym, administracją oraz podmiotami gospodarczymi:

•    krajowe i międzynarodowe podmioty gospodarcze,
•     instytucje publiczne administracji rządowej i pozarządowej,
•     ośrodki zarządzania kryzysowego,
•     jednostki organizacyjne systemu zabezpieczenia logistycznego sił zbrojnych RP,
•     instytucje naukowe (krajowe i zagraniczne).

Program kształcenia na I stopniu:

Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Duże znaczenie odgrywają praktyki zawodowe realizowane w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznych.
A.     MODUŁ OGÓLNY (OGÓLNOWYDZIAŁOWY)
B.    MODUŁ ZASADNICZY (KIERUNKOWY)
C.    MODUŁ OGRANICZONEGO WYBORU
D.    MODUŁ SWOBODNEGO WYBORU

Logistyka I - program

A. Wiedza:
[…] Znać i rozumieć na poziomie podstawowym rolę logistyki w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Mieć uporządkowaną wiedzę o relacjach pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi i gospodarczymi w skali krajowej …

B. Umiejętności:
[…] Potrafić wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu logistyki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów działalności gospodarczej i społecznej …

C. Kompetencje społeczne:
[…] Mieć przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań logistycznych w środowisku gospodarczym i społecznym; być gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazywać aktywność, podejmować trud i odznaczać się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie logistyki ...


Sylwetka absolwenta studiów I stopnia na kierunku logistyka:

•    specjalista, analityk i projektant w zespołach występujących w jednostkach administracji państwowej oraz kierownik na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach pozamilitarnych i militarnych
•    wykazuje się znajomością podstaw teoretycznych z zakresu nauk o zarządzaniu, obronności, bezpieczeństwa i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa
•    posiada umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie logistyki przedsiębiorstwa, logistyki w sytuacjach kryzysowych, transportu i logistyki wojskowej
•    jest przygotowany do pracy na stanowisku menedżera/kierownika operacyjnego szczebla zarządzania  lub zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, podmiotach gospodarczych i innych organizacjach


Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej zainteresowany jest pozyskaniem absolwentów szkół średnich:

•    o ukształtowanej postawie patriotycznej,
•    charakteryzujących się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych,
•    chcących związać swoją przyszłość z działalnością logistyczną w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej i pozarządowej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego.


wróć