MENU
plakat 1

plakat 2

Obronność

Kierunek studiów obronność należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych i obejmuje problematykę obronności w zakresie systemu obronnego państwa, roli i zadań oraz funkcjonowania sił zbrojnych, teorii i praktyki sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, a także tematykę współczesnych konfliktów zbrojnych.

Obronność to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, dostosowany do misji Akademii i Wydziału, a także aktualnych potrzeb systemu obronnego, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy w organizacjach związanych z obronnością państwa, takich jak:

•    instytucje naukowe (krajowe i zagraniczne),
•    Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
•    resort Ministerstwa Obrony Narodowej,
•    resort Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
•    przemysł obronny,
•    jednostki Sił Zbrojnych.

Główne zalety podjęcia studiów w Wydziale Wojskowym na kierunku obronność:

•    indywidualizacja programu kształcenia,
•    umiędzynarodowienie studiów (Erasmus+),
•    unikatowe przedmioty,
•    wiedza dostępna nielicznym studentom,
•    wizyty w jednostkach wojskowych,
•    udział w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych,
•    praktyka zawodowa.

Studia I stopnia na kierunku obronność realizowane są w 2 specjalnościach:

•    obrona terytorialna – specjalność ukierunkowana na najnowszy, piąty rodzaj sił zbrojnych, przygotowująca do pracy w służbach związanych z bezpieczeństwem państwa,
•    współczesne konflikty zbrojne – specjalność przygotowująca analityków zajmujących się zagrożeniami i wyzwaniami współczesnego bezpieczeństwa.

Studentami kierunku obronność mogą zostać absolwenci szkół średnich, którzy zdają następujące przedmioty maturalne:
- informatyka, 
- geografia, 
- historia, 
- matematyka, 
- wiedza o społeczeństwie. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na strudia znajdziesz tutaj!

Na pierwszy rokstudiów z pominięciem postępowania rekrutacyjnego przyjmowani są laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego. Finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu będącego treścią olimpiady i stanowiącego podstawę rekrutacji na wybrany kierunek studiów. Podstawą uzyskania uprawnień jest dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady. O kolejności przyjmowania na pierwszy rok studiów w ramach limitu miejsc decyduje łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Duże znaczenie odgrywają zajęcia praktyczne realizowane w formie wizyt studyjnych, gier decyzyjnych oraz ćwiczeń dowódczo-sztabowych

Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną, którą należy zaliczyć by zostać przeniesionym na kolejny semestr bądź rok akademicki. Dodatkowo po IV semestrze studenci zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w wybranych instytucjach związanych z kierunkiem studiów. Na V i VI semestrze studenci przygotowują pracę licencjacka pod okiem wybranych przez siebie promotorów. Obrona pracy oraz związany z nią egzamin dyplomowy jest ukoronowaniem drogi do dyplomu.

Po obronie i zakończeniu studiów licencjackich (I Stopnia) istnieje możliwość kontynuowania studiów z zakresu obronności na studiach magisterskich (II Stopnia).

Poniżej znajdują się przedmioty, które prowadzone będą w toku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku obronność:

Przedmioty kształecenia na 1 stopniu na kierunku obronność

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia kierunku obronność:

•    zna sposoby funkcjonowania struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych, ekonomicznych), w skali krajowej pod względem obronności,
•    wie, jak funkcjonuje system obronny państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny,
•    potrafi zastosować zdobytą wiedzę przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii do analiz i oceny skutków pojawiających się zagrożeń, a także proponować w tym zakresie odpowiednie rozwiązania,
•    jest przygotowany do podjęcia pracy zespołowej i adaptacji w instytucjachi strukturach systemu obronnego państwa oraz systemów i organizacji bezpieczeństwa o charakterze narodowym i wielonarodowym.

Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej zainteresowany jest pozyskaniem absolwentów szkół średnich o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujących się wysokim poziomem znajomości historii Polski i poszanowaniem tradycji narodowych, kreatywnością, aktywnych, sprawnych fizycznie, chcących związać swoją przyszłość z instytucjami odpowiadającymi za obronność i bezpieczeństwo państwa.

* * *

Opiekun Studiów I Stopnia na kierunku obronność

mgr Michał PRZYBYLAK
kontakt: m.przybylak@akademia.mil.pl
tel:261-813-078


wróć