MENU
plakat 1

plakat 2

Zarządzanie i dowodzenie

Kierunek studiów należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych i obejmuje:

Zarządzanie: analizy procesów gospodarczych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.

Dowodzenie: procesy kierowania działaniami formacji zorganizowanych powołanych do realizacji określonych celów w obszarze militarnym i pozamilitarnym. W procesie dowodzenia wykorzystywane są osiągnięcia nauki o zarządzaniu z uwzględnieniem specyfiki organizacji wojskowych.

Specjalności:

•    Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej,
•    Zarządzanie zasobami ludzkimi,
•    Zarządzanie jakością,
•    Zarządzanie systemami informacyjnymi.

Zalety podjęcia studiów  na kierunku zarządzanie  i dowodzenie:

•    indywidualizacja programu kształcenia.
•    umiędzynarodowienie studiów (Erasmus),
•    unikatowe przedmioty,
•    wiedza dostępna nielicznym studentom,
•    praktyka zawodowa.

Potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów:

Zarządzanie i dowodzenie to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, dostosowany do misji Akademii i Wydziału, a także aktualnych potrzeb systemu obronnego, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z obronnością państwa:

•    instytucje naukowe (krajowe i zagraniczne),
•    administracja państwowa i samorządowa,
•    organizacje publiczne,
•    przemysł obronny,
•    jednostki sił zbrojnych.

Program kształcenia

Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Duże znaczenie odgrywają zajęcia praktyczne realizowane w formie wizyt studyjnych, gier decyzyjnych.

A.    MODUŁ OGÓLNY
B.    MODUŁ ZASADNICZY (KIERUNKOWY)
C.    MODUŁ OGRANICZONEGO WYBORU
D.    MODUŁ SWOBODNEGO WYBORU

Zarządzanie i dowodzenie

A. Wiedza:
[…] Znać elementarną terminologię używaną w zarządzaniu różnego rodzaju strukturami społecznymi i instytucjami życia społecznego, gospodarczego i wojskowego oraz zachodzącymi między nimi relacjami.

B. Umiejętności:
[…] Poprzez nowoczesne technologie potrafić posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności kierowniczej.

C. Kompetencje:
[…] Być przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania gospodarcze i społeczne.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia:

•    podstawy wiedzy w naukach o obronności  i naukach pokrewnych,
•    znajomość funkcjonowania  instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa,
•    umiejętność diagnozowania i prognozowania sytuacji,
•    analizowanie strategii działań praktycznych działalności kierowniczej,
•    krajowy system zarządzania kryzysowego,
•    praca w instytucjach i organizacjach w obszarze obronności.

Wydział Zarządzania i Dowodzenia zainteresowany jest pozyskaniem absolwentów szkół średnich:

•    o ukształtowanej postawie patriotycznej,
•    charakteryzujących się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych,
•    aktywnych i sprawnych fizycznie,
•    chcących związać swoją przyszłość z instytucjami odpowiadającymi za obronność i bezpieczeństwo państwa.


wróć