MENU
plakat 1

plakat 2

Lotnictwo

Kierunek studiów lotnictwo należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych i obejmuje:

• teorię i paradygmaty badawcze opisujące i wyjaśniające przedmiot badań dyscypliny nauki o obronności, bezpieczeństwie i zarządzaniu, a więc przede wszystkim funkcjonowanie lotnictwa cywilnego i państwowego oraz jego wpływ na obronność i bezpieczeństwo;

• powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój oraz współdziałanie organizacji i instytucji lotniczych.
 

Lotnictwo I stopień

Specjalności na I stopniu:

•    ORGANIZACJE LOTNICZE – ukierunkowana na kształcenie specjalistów, analityków i projektantów w zespołach powoływanych w organizacjach lotniczych oraz kierowników na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach militarnych i pozamilitarnych;

•    ZARZĄDZANIE RUCHEM LOTNICZYM – kształcąca specjalistów w zakresie funkcjonowania instytucji i organizacji odpowiedzialnych za zarządzanie przestrzenią powietrzną, zapewnianie służb ruchu lotniczego oraz zarządzanie przepływem ruchu lotniczego.

Zalety kierunku studiów:

•    efekty kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy,
•    indywidualizacja programu kształcenia,
•    umiędzynarodowienie studiów (Erasmus),
•    wykorzystanie wzorców międzynarodowych zgromadzonych w ramach doświadczeń w kontaktach z innymi uczelniami,
•    unikatowe przedmioty,
•    wiedza dostępna nielicznym studentom,
•    wizyty w instytucjach i organizacjach lotniczych,
•    praktyka zawodowa.

Potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów:

Lotnictwo to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, dostosowany do misji Akademii i Wydziału, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy w branży lotniczej:

•    instytucjach naukowych (krajowych i zagranicznych),
•    instytucjach i organizacjach lotniczych,
•    prywatnych podmiotach sektora lotniczego,
•    urzędach  obsługujących organy centralnej administracji rządowej, w tym Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Program kształcenia na studiach I stopnia:

Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów na kierunku Lotnictwo jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, poprzez realizację praktyk zawodowych w instytucjach i organizacjach lotniczych.

A.    Moduł ogólny (ogólnowydziałowy)
B.    Moduł zasadniczy (kierunkowy)
C.    Moduł ograniczonego wyboru
C1 – specjalność: organizacje lotnicze,
C2 – specjalność: zarządzanie ruchem lotniczym
D.    Moduł swobodnego wyboru

Lotnictwo I stopień

A. Wiedza:
[…] posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu organizacji i zarządzania  oraz kierowania organizacjami lotniczymi, a także pogłębioną wiedzę specjalistyczną dotyczącą systemu obronnego państwa …

B. Umiejętności
[…] posiadać umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zachodzących w organizacjach lotniczych, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy); potrafić kierować zespołami oraz skutecznie komunikować się i negocjować...

C. Kompetencje:
[…] być przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach lotniczych; mieć zdolności do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami z obszaru lotnictwa...

Sylwetka absolwenta po studiów I stopnia:

•    zna podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu, obronności, bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji i organizacji lotniczych oraz sposobów efektywnego ich rozwiązywania,
•    posiada znajomość zasad funkcjonowania lotnictwa w narodowej i międzynarodowej przestrzeni powietrznej, zakresu jego użycia w czasie kryzysu i wojny,
•    jest przygotowany do praca w instytucjach i organizacjach lotniczych.


wróć