MENU
plakat 1

plakat 2

Bezpieczeństwo narodowe

Pierwsze trzy semestry obejmują realizację przedmiotów ogólnoakademickich i kierunkowych. Od czwartego semestru grupy dydaktyczne dzielone są według specjalności, określanych na podstawie preferencji (zainteresowań) studentów. W semestrze czwartym studenci wybierają również przyszłych promotorów i wspólnie z nimi określają tematy prac dyplomowych. Po czwartym semestrze studenci odbywają praktyki zawodowe. Zazwyczaj miejsce praktyki związane jest ściśle z tematem pracy dyplomowej.

Studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe realizowane są w 3 specjalnościach:

Specjalność Ochrona i obrona narodowa obejmuje następujące główne przedmioty: Klasyczna strategia, Bezpieczeństwo militarne, Pozarządowe formy bezpieczeństwa, Podstawy planowania obronnego.

W ramach specjalności Zarządzanie kryzysowe realizowane są przedmioty: Podstawy ochrony ludności i ratownictwa, Administracja publiczna w zarzadzaniu kryzysowym, Media w zarzadzaniu kryzysowym, Ochrona infrastruktury krytycznej.

Podstawowe przedmioty specjalności Bezpieczeństwo informacyjne to: Podstawy systemów teleinformacyjnych, Bezpieczeństwo informacyjne organizacji, Zagrożenia informacyjne, Ochrona informacji niejawnych.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe:

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe jest przygotowany do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa w jednostkach administracji samorządowej i organizacjach gospodarczych.

Absolwenci mogą być zatrudniani w komórkach bezpieczeństwa w administracji publicznej i podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarzadzaniem kryzysowym, planowaniem zadań obronnych i zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji.


wróć