MENU
plakat 1

plakat 2

Praktyki studenckie

Praktyki przygotowują studentów do pracy zawodowej oraz mają na celu:

1) Poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykonywania

2) Kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji,

3) Przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania,

4) Poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji administracji rządowej i samorządowej itp.

5) Stworzenia warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy,

6) Poszerzenie znajomości języków obcych.

Praktyki realizowane są na podstawie porozumienia pomiędzy Akademią a organizatorem praktyki (wzór porozumienia znajduje się w załączniku nr 1 w/w Zarządzenia). Praktyki mogą być organizowane w zakładzie pracy wybranym przez studenta lub w jednostkach organizacyjnych uczelni. Indywidualnie zgłoszona przez studenta propozycja zakładu pracy, w którym będzie odbywana praktyka, wymaga akceptacji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Po uzyskaniu akceptacji student jest zobowiązany do pośredniczenia w załatwieniu wszystkich formalnych spraw związanych z odbyciem praktyki. Podstawowe jednostki uczelni zobowiązane są do udzielenia studentowi niezbędnej pomocy w tym zakresie. Studenci kierowani są na praktyki na podstawie skierowania (załącznik nr 2 Zarządzenia).

Przełożonymi studentów odbywających praktyki są powołani opiekunowie praktyk.  

Praktyki zazwyczaj odbywają się w przerwie wakacyjnej. Powinny zostać zrealizowane i zaliczone przed zakończeniem semestru, którego program przewiduje realizację praktyki. Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez studenta potwierdzenia odbycia praktyki opisującego przebieg praktyki i realizowane zadania oraz ocenę pracy studenta (Załącznik nr 3 i 4).

Student odbywający praktykę nie otrzymuje wynagrodzenia ze strony Akademii, może jednak otrzymywać wynagrodzenie z zakładu pracy na odstawie zawartej z nim umowy o pracę.

Studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego powinni zapoznać się także z  Ramowym Regulaminem i Programem Studenckich Praktyk Zawodowych.  Zawiera on m.in. cele praktyk, sposób ich organizacji w WBN, możliwe miejsca odbywania praktyk, zadania realizowane przez praktykanta, obowiązki wobec uczelni, a także formy zaliczenia praktyk.

Zachęcamy także do sprawdzenia opisu zakładanych efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Uwaga! Przed rozpoczęciem praktyk wymienione efekty należy dołączyć do dzienniczka praktyk.

UWAGA!!! Każdy student chcąc odbyć praktykę studencką MUSI być UBEZPIECZONY!

PO ZAKOŃCZENIU PRAKTYKI STUDENCKIEJ

 

Student zobowiązany jest do przedłożenia w Dziekanacie (niezwłocznie, najpóźniej do końca września) dokumentów, tj.:

 

  1. DZIENNIKA PRATYK  wypełniony i podpisany przez osobę odpowiedzialną za odbycie przez studenta w danej instytucji / przedsiębiorstwie.
  2. POTWIERDZENIA ODBYCIA PRAKTYKI STUDENCKIEJ wypełnione przez przełożonego/osobę odpowiedzialną za odbywanie w instytucji/przedsiębiorstwie praktyki studenckiej.
  3. SPRAWOZDANIA Z ODBYTEJ PRAKTYKI STUDENCKIEJ wypełnione i podpisane przez studenta i zatwierdzone przez opiekuna praktyk

 

WYMAGANE DOKUMENTY PROSZĘ WYPEŁNIAĆ ELEKTRONICZNIE W INNEJ FORMIE

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE !!!!

 

UWAGA! Studenci, którzy chcą odbyć praktykę studencką w trakcie trwania semestru muszą uzyskać zgodę Dziekana na wcześniejsze odbycie praktyk (należy udowodnić, że praktyka nie będzie kolidowała zajęciami).

UWAGA! Praktyka studencka będzie zaliczana Studentom niestacjonarnym, którzy mają pracę i wykażą, że zakres obowiązków z miejsca pracy pokrywa się z celami ujętymi w „Ogólnym Programie Praktyk dla studentów studiów licencjackich (I stopnia) na studiowanym kierunku” oraz przedłożą umowę o pracę z zakresem obowiązków na stanowisku pracy.