MENU
plakat 1

plakat 2

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe w roku 2018/2019

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z "Harmonogramem rekrutacji na rok akademicki 2018/2019".

Rejestracja w internetowym systemie rejestracji:  11.05. – 14.09.2018 r.

Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe – wzór na stronie (do pobrania);
  2. ankieta osobowa – wzór na stronie (do pobrania);
  3. 2 fotografie o wymiarach 35x45 mm (białe tło);
  4. oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach;
  5. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  6. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podyplomowe: 17-21.09.2018 r.

Ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji na studia podyplomowe (złożony komplet wymaganych dokumentów w określonym terminie) przez wydziałową komisję rekrutacyjną: 25.09.2018 r.

Listy osób przyjętych na studia będą zamieszczone na stronie wydziału. Informację o zakwalifikowaniu na studia doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencj.

Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Rektora-Komendanta w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekana, który wydał decyzję. Podstawą odwołania od decyzji może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Wpisanie na listę uczestników studiów podyplomowych uwarunkowane jest:
- złożeniem wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie,
- pomyślnym ukończeniem postępowania kwalifikacyjnego.

Podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia następuje po powiadomieniu kandydata o zakwalifikowaniu na studia, jednak nie później niż podczas pierwszego zjazdu dydaktycznego.


wróć