MENU
plakat 1

plakat 2

Oferta kształcenia

Poza zajęciami dydaktycznymi kadry Instytutu przewidzianymi przez programy studiów I i II stopnia, Instytut prowadzi zajęcia w ramach autorskiego programu studiów podyplomowych "Historia służb specjalnych". Pozwalają one na zrozumienie chronologii formowania się służb specjalnych oraz ich specyfiki wynikającej z kontekstu historycznego i kulturowego poszczególnych państw. Co zrozumiałe, szczególną uwagę poświęcono historii polskich służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, ale w programie nauczania uwzględnione są również aspekty globalne i geopolityczne, pozwalające lepiej zrozumieć kontekst ich funkcjonowania.

Studia trwają dwa semestry i obejmują jeden rok akademicki. Zajęcia odbywają się w tygodniu według ustalonego harmonogramu i rozkładu zajęć. Łączna liczba godzin zajęć wynosi 270 i dodatkowo 20 godzin seminarium dyplomowego. Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego pod koniec II semestru i złożenie pracy dyplomowej.

Cele i efekty kształcenia osiąga się różnymi formami i metodami kształcenia w postaci wykładów, ćwiczeń i seminarium. Proces kształcenia kończy się uzyskaniem pozytywnych ocen z przedmiotów ujętych w programie studiów, napisaniem pracy końcowej i jej obroną. Po wypełnieniu określonych rygorów dydaktycznych absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Historia służb specjalnych.

Zobacz również: