MENU

Program Kursu Zarządzania Kryzysowego

 

Kurs Zarządzania Kryzysowego trwa 5 dni, a oólna liczba godzin dydaktycznych na kursie wynosi 38. Zajęcia na kursie odbywają się będą w formie teoretycznej (wykłady) i praktycznej (ćwiczenia, warsztaty) kształtujących umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w praktycznym rozwiązywaniu problemów związanych z procesem zarządzania kryzysowego.

Główne treści kursu są przekazywane w jednym, zasadniczym bloku tematycznym, dotyczącym szeroko rozumianej problematyki zarządzania kryzysowego. W zależności od rodzaju grupy szkoleniowej dopuszcza się możliwość modyfikacji programu tematycznego kursu, kierując się zasadą dostosowania treści tematów do poziomu wiedzy i zainteresowań uczestników kursu.

Kurs kończy się zaliczeniem (bez oceny wyrażonej liczbowo). Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu. Warunkiem ukończenia kursu jest uczestniczenie w zajęciach programowych oraz zaliczenie wszelkich prac zleconych przez nauczycieli, realizowanych w ramach procesu dydaktycznego.

Proponowany program Kursu Zarządzania Kryzysowego:

Dzień 1

 • Otwarcie kursu.
 • System zarządzania kryzysowego jako element kierowania bezpieczeństwem narodowym, jego istota i podstawy prawne funkcjonowania.
 • Cel i zasady opracowania Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.
 • Istota i cel planowania cywilnego.
 • Stopnie alarmowe, zasady i warunki ich wprowadzania oraz zasadnicze zadania realizowane w ich ramach.
 • Ratownictwo psychologiczne w sytuacjach kryzysowych.

Dzień 2

 • Rola i zadania organów administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego.
 • Zespoły i centra zarządzania kryzysowego –zasady ich powoływania i funkcjonowania.
 • Infrastruktura krytyczna – istota i cel opracowania Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz planów ochrony infrastruktury krytycznej.
 • Informacja w zarządzaniu kryzysowym – ocena wiarygodności i sposób przekazywania.

Dzień 3

 • Metodyka opracowania planu zarządzania kryzysowego (I).
 • Metodyka opracowania planu zarządzania kryzysowego (II).
 • Organizacja działań zarządzania kryzysowego w fazie reagowania (I).
 • Organizacja działań zarządzania kryzysowego w fazie reagowania (II).

Dzień 4

 • Wykorzystanie techniki komputerowej w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej – pokaz w Centrum Szkolenia i Komputerowych Gier Wojennych (CSiKGW).Organizacja działań zarządzania kryzysowego w fazie reagowania – gra decyzyjna.
 • Udział Sił Zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym.
 • Organizacja działań zarządzania kryzysowego w fazie reagowania (III).

Dzień 5

 • Organizacja działań zarządzania kryzysowego w fazie reagowania (IV).
 • Wybrane problemy zarządzania kryzysowego.
 • Podsumowanie i zakończenie kursu.

wróć