MENU

Kursy Zarządzania Kryzysowego (KZK)

Uczestnicy kursu

Kursy Zarządzania Kryzysowego są adresowane do osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej i sektorze niepublicznym, bądź przygotowujących się do realizacji tych funkcji.

Cel kursu

Nabycie wiedzy i umiejętności oraz ukształtowanie predyspozycji jego uczestników do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich skutków a także przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych w ramach zadań na stanowiskach w administracji państwowej, przeznaczonych do funkcjonowania w systemie zarządzania kryzysowego.

Problematyka szkoleniowa

Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych, treści kształcenia obejmują problematykę ukierunkowany na:

 • przygotowanie do prowadzenia działalności z zakresu planowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć zarządzania kryzysowego, zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi stosowanymi w administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych,
 • zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru zarządzania kryzysowego,
 • prowadzenie analiz zagrożeń mogących skutkować sytuacjami kryzysowymi,
 • wariantowanie rozwiązań problemów reagowania kryzysowego,
 • pracę w zespołach zarządzania kryzysowego, w tym opracowanie dokumentacji.

Zajęcia na kursie odbywają się będą w formie teoretycznej (wykłady) i praktycznej (ćwiczenia, warsztaty) kształtujących umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w praktycznym rozwiązywaniu problemów związanych z procesem zarządzania kryzysowego.

Główne treści kursu są przekazywane w jednym, zasadniczym bloku tematycznym, dotyczącym szeroko rozumianej problematyki zarządzania kryzysowego. W zależności od rodzaju grupy szkoleniowej dopuszcza się możliwość modyfikacji programu tematycznego kursu, kierując się zasadą dostosowania treści tematów do poziomu wiedzy i zainteresowań uczestników kursu.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestniczenie w zajęciach programowych oraz zaliczenie wszelkich prac zleconych przez nauczycieli, realizowanych w ramach procesu dydaktycznego.

Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia kursu.

Program Kursu Zarządzania Kryzysowego

Dzień 1

 1. Otwarcie kursu.
 2. System zarządzania kryzysowego jako element kierowania bezpieczeństwem narodowym, jego istota i podstawy prawne funkcjonowania.
 3. Cel i zasady opracowania Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.
 4. Istota i cel planowania cywilnego.
 5. Stopnie alarmowe, zasady i warunki ich wprowadzania oraz zasadnicze zadania realizowane w ich ramach.
 6. Ratownictwo psychologiczne w sytuacjach kryzysowych.

Dzień 2

 1. Rola i zadania organów administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego.
 2. Zespoły i centra zarządzania kryzysowego –zasady ich powoływania i funkcjonowania.
 3. Infrastruktura krytyczna – istota i cel opracowania Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz planów ochrony infrastruktury krytycznej.
 4. Informacja w zarządzaniu kryzysowym – ocena wiarygodności i sposób przekazywania.

Dzień 3

 1. Metodyka opracowania planu zarządzania kryzysowego (I).
 2. Metodyka opracowania planu zarządzania kryzysowego (II).
 3. Organizacja działań zarządzania kryzysowego w fazie reagowania (I).
 4. Organizacja działań zarządzania kryzysowego w fazie reagowania (II).

Dzień 4

 1. Wykorzystanie techniki komputerowej w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej – pokaz w Centrum Szkolenia i Komputerowych Gier Wojennych (CSiKGW).Organizacja działań zarządzania kryzysowego w fazie reagowania – gra decyzyjna.
 2. Udział Sił Zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym.
 3. Organizacja działań zarządzania kryzysowego w fazie reagowania (III).

Dzień 5

 1. Organizacja działań zarządzania kryzysowego w fazie reagowania (IV).
 2. Wybrane problemy zarządzania kryzysowego.
 3. Podsumowanie i zakończenie kursu.