MENU
plakat 1

plakat 2

Kursy Zarządzania Kryzysowego

I. CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia na kursie Zarządzanie Kryzysowe jest nabycie wiedzy i umiejętności oraz ukształtowanie predyspozycji jego uczestników do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich skutków a także przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych w ramach zadań na stanowiskach w administracji państwowej, przeznaczonych do funkcjonowania w systemie zarządzania kryzysowego.

Kurs zarządzania kryzysowego adresowany jest do osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej i sektorze niepublicznym, bądź przygotowujących się do realizacji tych funkcji. Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych łącznie w wymiarze 38 godzin lekcyjnych.

Zasady, tryb i zakres postępowania kwalifikacyjnego określają: rektor-komendant ASzWoj i dziekan WBN.

Zajęcia realizowane są w ASzWoj przez kadrę naukowo-dydaktyczną Uczelni, przede wszystkim Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, w tym Instytutu Bezpieczeństwa Państwa, a także przez specjalistów z Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj. Kurs realizowany jest w oparciu o program nauczania, który zawiera tematykę przedmiotów, liczbę godzin, formy realizacji zajęć oraz jednostki dydaktyczne odpowiedzialne za realizacje przedsięwzięć dydaktycznych.

Proces dydaktyczny na kursie ZK ukierunkowany jest na przygotowanie do prowadzenia działalności z zakresu planowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć zarządzania kryzysowego, zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi stosowanymi w administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych.

Nabyta wiedza i umiejętności powinny umożliwić absolwentom kursu zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru zarządzania kryzysowego, prowadzenie analiz zagrożeń mogących skutkować sytuacjami kryzysowymi, wariantowanie rozwiązań problemów reagowania kryzysowego oraz pracę w zespołach zarządzania kryzysowego, w tym opracowanie dokumentacji.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Ogólny czas trwania kursu określono na 1 tydzień (5 dni szkoleniowych). Zajęcia na kursie trwają po sześć – osiem godzin dziennie. Ogólna liczba godzin dydaktycznych na kursie wynosi 38.

Główne treści kursu zostaną przekazane w jednym zasadniczym bloku tematycznym dotyczącym szeroko rozumianej problematyki zarządzania kryzysowego.

Zajęcia na kursie odbywać się będą w formie teoretycznej (wykłady) i praktycznej przejawiającej się w postaci warsztatów i ćwiczeń, kształtujących umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w praktycznym rozwiązywaniu problemów związanych z procesem zarządzania kryzysowego.

W zależności od rodzaju grupy szkoleniowej dopuszcza się możliwość modyfikacji programu tematycznego kursu, kierując się zasadą dostosowania treści tematów do szczebla reprezentowanego przez uczestników kursu.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestniczenie w zajęciach programowych oraz zaliczenie wszelkich prac zleconych przez nauczycieli, realizowanych w ramach procesu dydaktycznego.

Kurs kończy się zaliczeniem bez oceny wyrażonej liczbowo. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu.

III. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Wypełnioną „KARTĘ UCZESTNICTWA” (skan) wraz z pełną informacją dotyczącą zakwaterowania i wyżywienia oraz deklaracją dokonania stosownej opłaty za kurs, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni przed rozpoczęciem kursu na e-mail: b.michailiuk@akademia.mil.pl.

Oferujemy zakwaterowanie uczestników kursu w pokojach dwuosobowych (indywidualnie) w Hotelu ASzWoj. bl. 55, al. gen. Chruściela „Montera” 103, tel. 261-813-284 – od godz. 12:00 w przeddzień rozpoczęcia kursu do godz. 14:00 w dniu zakończenia kursu.

Oferujemy wyżywienie dla uczestników kursu w restauracji Kasyna ASzWoj – 3 posiłki dziennie – od kolacji w dniu przyjazdu (w przeddzień rozpoczęcia kursu) do obiadu w dniu zakończenia kursu (zgodnie z porządkiem dnia ASzWoj) oraz serwis kawowy w miejscu szkolenia (5 dni).

Instytucje kierujące swych kandydatów na kursy zobowiązane są do dokonania wpłaty, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni po otrzymaniu faktury wystawionej przez ASzWoj, w kwocie – zgodnej z deklaracją złożoną w „KARCIE UCZESTNICTWA” – na rachunek bankowy Akademii Sztuki Wojennej, REGON 000126652, NIP 113-00-05-367 z siedzibą w Warszawie, al. gen. A. Chruściela 103:

PEKAO S. A. X O. Warszawa, numer rachunku: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu powinno znaleźć się imię i nazwisko uczestnika kursu i dopisek „KURS ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO”.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące:
1) spraw finansowych proszę kierować do Pani Marioli SPODAR, tel. 261-814-027, e-mail: m.spodar@akademia.mil.pl
2) inne związane z organizacją kursu, w tym „KARTY UCZESTNICTWA” proszę kierować do Kierownika kursu, dr. hab. inż. Bogdana MICHAILIUKA – tel.: 0-696 672 147, e-mail: b.michailiuk@akademia.mil.pl

Uwaga:    
1. O zakwalifikowaniu osób na kurs (kursy realizowane są w grupach 20-osobowych) decyduje kolejność przekazania wypełnionej „KARTY UCZESTNICTWA” do organizatora.
2. Uczestnicy kursu powinni mieć ze sobą dowód osobisty.
3. Potwierdzenie dokonania przelewu powinno zostać przesłane na mail: m.spodar@akademia.mil.pl, b.michailiuk@akademia.mil.pl niezwłocznie po jego dokonaniu.

Terminy Kursu zarządzania kryzysowego w 2018 r.:
1. 05-09 marca
2. 23-27 kwietnia
3. 15-19 października
4. 26-30 listopada

Informacja dla uczestników kursu 23-27.04.2018

Uwaga! Zajęcia rozpoczynają się w dniu 23.04.2018 w bloku 55 (Internat nr 3)

MAPA ASzWoj – w pliku do pobrania!, sala 3-11, godz. 8.00;

Wyżywienie od dnia 23.04 do 27.04 (od godz. 7.00 śniadanie, 14.30-15.30 obiad, 18.30-19.30 kolacja w Kasynie ASzWoj)

tel. kontaktowy – dr inż. Bogdan Michailiuk 696 672 147

ROZKŁAD ZAJĘĆ – w pliku do pobrania!

Osoby korzystające z hotelu – zakwaterowanie blok 55 (od 22.04).


wróć