MENU
plakat 1

plakat 2

Kurs Ochrona danych osobowych (8101107)

Ochrona danych osobowych (8101107)

Organizator:  Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Wydział Wojskowy ASzWoj
Opiekun kursu: Marek Szymański
Informacje szczegółowe: tel. 261 814 768, e-mail: m.szymanski@akademia.mil.pl

Charakterystyka kursu:
Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych i osób niebędących żołnierzami zawodowymi, ale zajmujących się procesami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych.

Cel kursu:
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy pod względem teoretycznym w zakresie wymogów prawa z obszaru ochrony danych osobowych oraz do praktycznego wykonywania zadań związanych z zarzadzaniem ochroną danych osobowych, a w tym na stanowisku Inspektora Ochrony Danych.

Ogólny czas trwania kursu określono na 3 dni szkoleniowe realizowane stacjonarnie w ASzWoj. Przewiduje się po ok. 7 godzin dydaktycznych dziennie. Godziny popołudniowe przeznaczone są na samokształcenie oraz zajęcia doskonalące lub uzupełniające.

Przed uruchomieniem części stacjonarnej kursu uczestnicy otrzymają dostęp do platformy LMS ILIAS w celu zrealizowania modułu zdalnego kursu tj. zapoznanie z materiałami zamieszczonymi w postaci plików, kursów itp.

Obszar tematyczny kursu obejmuje m.in.:

  • wiedzę ogólną z zakresu ochrony danych osobowych,
  • najważniejsze przepisy prawa z obszaru ochrony danych osobowych,
  • przesłanki legalności przetwarzania danych w myśl Rozporządzenia UE 2016/679,
  • istotne role, procesy i terminy w przetwarzaniu danych osobowych,
  • bezpieczeństwo danych osobowych w organizacji i procesach organizacyjnych,
  • prawa osoby, której dane dotyczą oraz ich egzekwowanie/spełnienie,
  • odpowiedzialność materialna i niematerialna za przetwarzanie i ochronę danych osobowych.

Forma zaliczenia: zrealizowanie zadań na platformie ILIAS w części wstępnej i zaliczenie testu kontrolnego w trakcie modułu stacjonarnego realizowanego w ASzWoj.


wróć