MENU
plakat 1

plakat 2

Zamówienia publiczne na rzecz Sił Zbrojnych

Organizator:  Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Wydział Wojskowy ASzWoj
Opiekun kursu: ppłk rez. Mirosław STRUNIAWSKI
Informacje szczegółowe: tel. / e-mail: 261 814 587 / m.struniawski@aon.edu.pl

Charakterystyka kursu:

Kurs przeznaczony jest dla oficerów i specjalistów Sił Zbrojnych RP zajmujących się problematyką zamówień publicznych na rzecz wojska.

Celem kursu jest: przygotowanie jego uczestników do prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby SZ RP.

Kurs trwa 2 tygodnie/ 10 dni dydaktycznych/ 60 godzin.

Program nauczania kursu Zamówienia publiczne na rzecz Sił Zbrojnych obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na dostawy i  usługi powszechnie dostępne oraz roboty budowlane na potrzeby SZ RP.

Kurs podzielony jest na trzy moduły tematyczne:

  1. Moduł Wstępny zdalnego nauczania ADL (ok. 10 godz.)
  2. Moduł Teoretyczny:

-      strategią zaopatrywania SZ RP na dostawy i usługi powszechnie dostępne oraz roboty budowlane,  

-      procedurami i aspektami prawnymi zamówień publicznych w Polsce i w Unii Europejskiej,

-      systemem międzynarodowej standaryzacji jakości ISO;

-      zasadami i trybem zawierania umów, których przedmiotem są dostawy i usługi powszechnie dostępne oraz roboty budowlane,

-      trybami postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 

-      organizacją i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych,  

-      systemem informatycznego wspomagania wyżej wymienionych procesów;

  1. Moduł Praktyczny:

-      zasad stosowania odpowiednich trybów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

-      procedur planowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; 

-      organizacji i udziału osób wyznaczonych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

-      umiejętności sporządzaniu dokumentacji przetargowej;

-      okoliczności zastosowania środka ochrony prawnej;

-      odpowiedzialności osób za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Cele i zadania szkoleniowe kursu osiągane są podczas zajęć dydaktycznych, prowadzonych w formie wykładów oraz ćwiczeń na bazie studium przypadków.

Kurs kończy się zaliczeniem. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu. 


wróć