MENU

Program Kursu Obronnego

Dzień 1

 1. Zapoznanie z celami, programem i przebiegiem kursu.
 2. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa.
 3. Administracja publiczna oraz przedsiębiorcy w systemie obronnym państwa. Zasady funkcjonowania województwa, powiatu i gminy oraz przedsiębiorców w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
 4. Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP – wybrane problemy.

Dzień 2

 1. Planowanie obronne w Polsce – wybrane problemy planowania na szczeblu województwa, powiatu i gminy.
 2. Militaryzacja jako forma realizacji zadań obronnych.
 3. Ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa – wybrane problemy przygotowań.
 4. Międzynarodowe prawo humanitarne.

Dzień 3

 1. Cywilno-wojskowe reagowanie w sytuacji kryzysu polityczno-militarnego. Wykorzystanie techniki komputerowej w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych - zajęcia w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj.
 2. System zarządzania kryzysowego w Polsce – uwarunkowania prawne i jego struktura. Rola i zadania organów administracji publicznej oraz przedsiębiorców w systemie zarządzania kryzysowego.
 3. Pozarządowe formy bezpieczeństwa. Wojskowe wsparcie władz i społeczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych.

Dzień 4

 1. Wybrane problemy planowania obronnego z praktycznym opracowaniem dokumentów planowania operacyjnego na szczeblu województwa, powiatu i gminy oraz przedsiębiorstw - warsztaty.
 2. Finansowanie przygotowań obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach.
 3. Realizacja zadań państwa – gospodarza (HNS) przez administrację publiczną oraz przedsiębiorców.

Dzień 5

 1. System kierowania bezpieczeństwem narodowym – uwarunkowania prawne i jego struktura. System Stałych Dyżurów - organizacja  i dokumentacja Stałego Dyżuru: Wojewody; Starosty; Wójta oraz przedsiębiorcy.
 2. Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa – wybrane problemy przygotowań.
 3. Główne problemy planowania i realizacji zadań obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach – wymiana poglądów i dyskusja.
 4. Podsumowanie i zakończenie kursu.

wróć