MENU

Program Kursu Obronnego

 

Kurs Obronny trwa 5 dni.

Dzień 1

 1.     Zapoznanie z celami, programem i przebiegiem kursu.
 2.     Wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski.
 3.     Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa.
 4.     Administracja publiczna oraz przedsiębiorcy w systemie obronnym państwa. Zasady funkcjonowania województwa, powiatu i gminy oraz przedsiębiorców w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Dzień 2

 1.     Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP – wybrane problemy.
 2.     Militaryzacja jako forma realizacji zadań obronnych.
 3.     Ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa – wybrane problemy przygotowań.
 4.     Międzynarodowe prawo humanitarne.

 Dzień 3

 1.     Cywilno-wojskowe reagowanie w sytuacji kryzysu polityczno-militarnego. Wykorzystanie techniki komputerowej w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych - zajęcia w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj.
 2.     System zarządzania kryzysowego w Polsce – uwarunkowania prawne i jego struktura. Rola i zadania organów administracji publicznej oraz przedsiębiorców w systemie zarządzania kryzysowego.
 3.     Pozarządowe formy bezpieczeństwa. Wojskowe wsparcie władz i społeczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych.

Dzień 4

 1.     Wybrane problemy planowania obronnego z praktycznym opracowaniem dokumentów planowania operacyjnego na szczeblu województwa, powiatu i gminy oraz przedsiębiorstw - warsztaty.
 2.     Finansowanie przygotowań obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach.
 3.     Realizacja zadań państwa – gospodarza (HNS) przez administrację publiczną oraz przedsiębiorców.

 Dzień 5

 1.     Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa – wybrane problemy przygotowań.
 2.     System kierowania bezpieczeństwem narodowym – uwarunkowania prawne i jego struktura. System Stałych Dyżurów - organizacja  i dokumentacja Stałego Dyżuru: Wojewody; Starosty; Wójta oraz Przedsiębiorcy.
 3.     Główne problemy planowania i realizacji zadań obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach – wymiana poglądów i dyskusja.
 4.     Podsumowanie i zakończenie kursu.

 


wróć