MENU

Wyższy Kurs Sztabowy

Organizator: Wydział Wojskowy ASzW 

Opiekun programowy: mjr mgr inż. Paweł OSTOLSKI

Informacje szczegółowe: tel. / e-mail: 261 813 788 / p.ostolski@akademia.mil.pl

 

Charakterystyka kursu:


Wyższy Kurs Sztabowy (WKS, oznaczony kodem 8101001) jest przeznaczony dla kandydatów na stanowisko oficera sztabowego szczebla taktycznego, operacyjnego i strategicznego, w stopniu etatowym podpułkownika we wszystkich korpusach osobowych.

Celem kursu jest przygotowanie oficerów do objęcia sztabowych stanowisk służbowych w strukturach dowództw i sztabów. Program kształcenia Wyższego Kursu Sztabowego obejmuje przedmioty zaliczone do grupy treści ogólnych, metodycznych i specjalistycznych. Przedmioty realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń. Czas trwania kursu to 4 miesiące.

Kurs podzielony został na cztery bloki szkoleniowe:

1. Blok Szkolenia Ogólnego,
2. Blok Szkolenia Rodzajów Sił Zbrojnych,
3. Blok Szkolenia Specjalistycznego,
4. Ćwiczebna Praktyka Dowodzenia.

Cele i zadania szkoleniowe kursu osiągane są podczas zajęć dydaktycznych, prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń, w ramach których doskonalone są praktyczne umiejętności kursantów. Uczestnicy kursu do zajęć przygotowują się samodzielnie na podstawie wytycznych udzielonych prze wykładowców.

Kurs kończy się egzaminem, którego celem jest sprawdzenie poziomu nabytej wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych nauczaniem. Egzamin odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Akademii Sztuki Wojennej przepisami.


wróć