MENU

Kurs Dowódców Batalionów

Kurs przeznaczony jest dla oficerów w stopniu majora, przewidywanych do objęcia stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) – we wszystkich korpusach osobowych.

Celem kursu jest: przygotowanie oficerów do objęcia stanowisk dowódców batalionów (równorzędnych).

Program szkolenia kursu dowódców batalionów (równorzędnych) obejmuje przedmioty, które realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń seminaryjnych. W ich trakcie przekazywana jest wiedza teoretyczna oraz doskonalone są praktyczne umiejętności kursantów. Uczestnicy kursu do zajęć przygotowują się samodzielnie, na podstawie wytycznych udzielanych przez poszczególnych wykładowców.  Czas trwania kursu to cztery miesiące.

Kurs podzielony jest na pięć bloków tematycznych:

  1. Blok szkolenia ogólnego;
  2. Blok szkolenia rodzajów sił zbrojnych;
  3. Blok szkolenia specjalistycznego;
  4. Ćwiczebna praktyka dowodzenia;
  5. Samokształcenie.

W bloku szkolenia ogólnego przekazywane są treści jednakowe dla wszystkich oficerów, stąd zajęcia prowadzone są w grupach zintegrowanych.

W bloku szkolenia rodzajów sił zbrojnych kursanci otrzymują treści specjalistyczne dla poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, dlatego zajęcia prowadzone są w grupach: Wojska Lądowe i Siły Powietrzne.

W bloku szkolenia specjalistycznego podawane są treści specjalistyczne wynikające z teorii i praktyki użycia poszczególnych rodzajów wojsk, a w związku z tym, zajęcia prowadzone są w grupie wojsk pancernych i zmechanizowanych, rozpoznania i walki radioelektronicznej, łączności i informatyki, itd.

Ćwiczebna praktyka dowodzenia wyraża się w praktycznym uczestnictwie w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym, którego jednym z celów jest podsumowanie szkolenia i sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy przez oficerów – uczestników kursu.

Samokształcenie to zajęcia mające na celu podtrzymanie kondycji strzeleckiej i sprawności fizycznej słuchaczy kursu.

Kurs (KDB – kod: 8101203) kończy się egzaminem, składającym się z części pisemnej i ustnej, którego celem jest sprawdzenie poziomu nabytej wiedzy ogólnej i specjalistycznej (w celu przeprowadzenia egzaminu Dziekan Wydziału Wojskowego wydaje stosowne zarządzenie). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych nauczaniem w ramach poszczególnych bloków tematycznych. Egzamin odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Akademii Sztuki Wojennej przepisami. Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie w wyznaczonym terminie kursu wszystkich przedmiotów – zgodnie z Programem szkolenia kursu dowódców batalionów (równorzędnych) i zdanie egzaminu końcowego.


wróć