MENU

Zamówienia publiczne na potrzeby Resortu Obrony Narodowej: roboty budowlane (kod: 8101104)

CHARAKTERYSTYKA KURSU:

Kurs przeznaczony jest dla oficerów, funkcjonariuszy i specjalistów Sił Zbrojnych RP  zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Dodatkowo wg. potrzeb i za zgodą Gestora kursu mogą uczestniczyć w nim Pracownicy Resortu Obrony Narodowej.

Celem kursu jest: przygotowanie jego uczestników do prowadzenia trybów postępowań o udzielanie zamówień publicznych w specjalistycznym obszarze problematyki dotyczącej robót  budowlanych realizowanych w ramach potrzeb SZ RP.

Miejsce: Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj).

Czas trwania/liczba godzin: 10 dni szkoleniowych / 63 godzin, oraz dodatkowo 12 godz. realizowanych zdalnie w formie e-lerningowej LMS ILIAS przed przyjazdem do ASzWoj.

Przebieg szkolenia: kurs będzie realizowany w dwóch częściach:

 1. Część wstępna (obejmująca moduł zdalny);
 2. Część zasadnicza (obejmująca moduły – teoretyczny i praktyczny).

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń w ramach trzech modułów nauczania:

1. Moduł zdalny - przed przyjazdem do ASzWoj.

Zadaniem uczestników w tym etapie kształcenia będzie, realizacja postawionych zadań, samodzielna nauka i zapoznanie się z dedykowanymi materiałami, znajdującymi się na stronie internetowej ASzWoj, platformy szkoleniowej nauczania zdalnego w zakładce Wydziału Kształcenia na Odległość. Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie otrzymają dostęp do platformy LMS ILIAS miesiące przed rozpoczęciem części zasadniczej.

2. Moduł teoretyczny - obejmujący przygotowanie teoretyczne dotyczące przepisów prawa
z zakresu udzielania zamówień publicznych:

 • Aspektów prawnych, w odniesieniu do aktów, przepisów i dokumentów (ich nowelizacji) normujących realizację procesu zamówień publicznych w dziedzinie robót budowlanych;
 • Zasad i trybów udzielania przedmiotowych zamówień publicznych na rzecz obronności
  i bezpieczeństwa;
 • Planowania i przygotowania postępowania (w określonej specjalistycznej dziedzinie)
  o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z obszaru robót  budowlanych;
 • Rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Stosowania środków ochrony prawnej;
 • Funkcjonowania systemu kontroli zamówień publicznych.

3. Moduł praktyczny – obejmujący przygotowanie dokumentacji, organizację
i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Sporządzania planu zamówień publicznych (agregowania zamówień, określania procedury i zastosowania odpowiedniego trybu udzielania zamówień);
 • Przygotowania opisu przedmiotu i wyliczenia wartości szacunkowej zamówień publicznych;
 • Opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o przyjęte założenia;
 • Przygotowania umów dotyczących robót budowlanych z uwzględnieniem ryzyka mogącego wystąpić na etapie realizacji umowy;
 • Stosowania środków ochrony prawnej i prawidłowej interpretacji orzecznictwa w sprawach zamówień publicznych.

Podstawą ukończenia kursu jest: zaliczenie.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.


wróć