MENU
plakat 1

plakat 2

Dziekan: płk nawig. dr hab. Bogdan GRENDA

Płk nawig. dr hab. Bogdan GRENDA jest absolwentem Liceum Lotniczego w Dęblinie. Ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą, studia podyplomowe „Dowódczo-Sztabowe” w Akademii Obrony Narodowej oraz Logistykę w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2006 roku uzyskał tytuł doktora nauk wojskowych w specjalności Siły Powietrzne, a w 2015 stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności.

Uczestniczył w wielu ćwiczeniach narodowych i międzynarodowych oraz kursach specjalistycznych m.in. w Kursie oficerów sztabu w Słowacji.  Służył w 62 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Poznaniu, Zarządzie Dowodzenia i Łączności Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Warszawie, Centrum Operacji Powietrznych w Warszawie oraz Zarządzie Operacji SP Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie.

W latach 2007-2010 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy w 6 Bazie Lotniczej w Dęblinie. Od roku 2010 pracuje w Akademii Obrony Narodowej, kolejno na stanowiskach: Adiunkt – Kierownik Zakładu Systemów Dowodzenia Siłami Powietrznymi (w latach 2010-2013), Zastępca Dyrektora Instytutu Lotnictwa i Obrony Powietrznej (w latach 2013 - 2015r.), Prodziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenie AON (2015-2016) oraz Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj (2016-2017).

Sekretariat dziekana
Joanna Zakrzewska
tel./fax: : 261 814 110
e-mail: sekretariat.wbn@akademia.mil.pl

Prodziekan: płk dr hab. inż. Sylwester T. KUREK

Płk dr hab. inż. Sylwester T. KUREK jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu (1995 – inż.), Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1997 – mgr inż.) oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2002 – mgr). W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk wojskowych, w specjalności ekonomika bezpieczeństwa, na Wydziale Strategiczno-Obronnym AON. Od 2015 r. posiada stopień doktora habilitowanego, w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o obronności, nadany uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON. Ukończył także specjalistyczne kursy z zakresu „Zamówień publicznych na rzecz Sił Zbrojnych RP” (2006) oraz „Zmian w systemie zaopatrywania Sił Zbrojnych RP” (2008).

W latach 1997-1999 pełnił służbę w 6. Głogowskim Pułku Drogowo-Mostowym piastując stanowiska dowódcy plutonu drogowego, oficera operacyjnego pułku oraz dowódcy kompanii zaopatrzenia. Po ukończeniu stacjonarnych studiów doktoranckich w AON (1999-2003), poszerzeniu wykształcenia o stopień magistra ekonomii (2002) oraz odbyciu stażu w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Warszawie (2003/2004), zostaje pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). W uczelni zajmuje kolejno stanowiska asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego oraz pełni m.in. funkcję Kierownika Katedry Ekonomiki Obronności i Bezpieczeństwa Gospodarczego oraz Dyrektora Instytutu Logistyki.

Zainteresowania naukowe koncentruje na problematyce ekonomiki bezpieczeństwa i obronności, a szczególnie na diagnostyce bezpieczeństwa ekonomicznego kraju, modelowaniu gospodarczo-obronnym, metodyce pomiaru gospodarczych podstaw obronności państwa oraz polityce gospodarczo-obronnej.

Autor i współautor szeregu publikacji, w tym: Bezpieczeństwo ekonomiczne Rzeczypospolitej Polskiej (2004); Kondycja gospodarczo-obronna. Istota i metodyka oceny (2007); Potęga NATO w wymiarze ekonomiczno-obronnym (2009); Zarys ekonomiki bezpieczeństwa (2009); Koniunktura gospodarki obronnej. Syntetyczne ujęcie modelowe (2011), Ekonomika obronności. Istota, miejsce, zarys teorii (2015).

Prodziekan ds. naukowych: dr hab. Marzena TOUMI

Prodziekan ds. studenckich: ppłk dr inż. Andrzej SOBOŃ

Ppłk dr inż. Andrzej SOBOŃ jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej  im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (1995). W 1999 roku uzyskał tytuł magistra zarządzania i marketingu, a w 2006 roku ukończył studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi. W 2012 obronił doktorat z nauk społecznych w dyscyplinie nauk o obronności w Akademii Obrony Narodowej.

W latach 1995 – 2007 pełnił służbę w 1. Brygadzie Pancernej na kolejno zajmowanych stanowiskach: dowódcy plutonu czołgów, dowódcy kompani czołgów, szefa sztabu – zastępcy dowódcy batalionu, dowódcy batalionu czołgów, a następnie jako oficer operacyjny w sztabie brygady. 

W latach 2009 – 2016 był szefem zespołu ds. Procesu Bolońskiego oraz uczelnianym koordynatorem Programu Erasmus+. W trakcie służby w Akademii Obrony Narodowej wprowadził i rozwinął cywilną współpracę międzynarodową w ramach Programu Erasmus+. Jest koordynatorem Konsorcjum Uczelni Mundurowych KONSMUND wspomagającym wyjazdy przedstawicieli polskich uczelni mundurowych.

Obszar zainteresowania zawodowego to: przygotowania obronne państwa, organizacja Sił Zbrojnych, bezpieczeństwo przedsiębiorstwa, strategie funkcjonalne, zarządzanie strategiczne i współpraca międzynarodowa. Potwierdzają to prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz liczne publikacje.