MENU
plakat 1

plakat 2

Zaproszenie i szczegółowe informacje o konferencji

w dniu 22 listopada 2017 r. w Warszawie  organizuje konferencją naukową nt.:

Kształcenie kadr dla lotnictwa jako element budowy zasobów systemu obronnego państwa

Akademia Sztuki Wojennej
Wydział Zarządzania i Dowodzenia
00-910 Warszawa Rembertów
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
bud. 14 sala konferencyjna (aula)

CELE KONFERENCJI:
 • identyfikacja potrzeb i wymagań podmiotów lotnictwa cywilnego i państwowego w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji kadr kierowniczych i dowódczych,
 • określenie możliwości dostosowania programów kształcenia do perspektywicznych wymagań podmiotów lotnictwa cywilnego i państwowego.
GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE KONFERENCJI:
 • Lotnictwo cywilne i państwowe w systemie obronnym państwa
  - potencjał polskiego lotnictwa cywilnego - stan i perspektywy rozwoju
  - lotnictwo państwowe wobec nowych wyzwań
 • Potrzeby i wymagania kształcenia i doskonalenia kadr dla lotnictwa cywilnego i państwowego
  - kształcenie kadr dla potrzeb przewoźników lotniczych
  - kształcenie kadr dla potrzeb portów lotniczych
  - kształcenie kadr dla potrzeb instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej
  - kształcenie kadr dla potrzeb lotnictwa państwowego (wojskowego i służb porządku publicznego)
 • Możliwości kształcenia kadr dla lotnictwa cywilnego i państwowego
  - możliwości kształcenia kadr dla lotnictwa cywilnego
  - możliwości kształcenia kadr dla lotnictwa państwowego
KALENDARIUM KONFERENCJI
 • do 20.10.2017 r. - zgłoszenie udziału w konferencji
 • do 27.10.2017 r. - przesłanie pełnego tekstu referatu – organizator zapewnia publikację przesłanego artykułu w monografii pokonferencyjnej oraz materiały pokonferencyjne, wyżywienie (obiad), serwis kawowy

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

Konferencja naukowa będzie stanowić forum dyskusji przedstawicieli cywilnych i wojskowych instytucji i organizacji lotniczych zaangażowanych w proces kształcenia kadr dla lotnictwa cywilnego i państwowego. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele: MON, Inspektoratu Sił Powietrznych, Skrzydeł Lotniczych, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, PPL „Porty Lotnicze”, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP.

O patronat honorowy zostali poproszeni: Prezes Urzędu Lotnictwa i Inspektor Sił Powietrznych, natomiast o patronat medialny – portal Polski Rynek Transportu Lotniczego (PRTL.pl).


wróć