MENU

Zarządzanie w sztabach wojskowych

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie w sztabach wojskowych (Wydział Wojskowy).

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wyższych uczelni, (cywilnych i wojskowych), posiadający wyższe wykształcenie drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne).

Cele
Celem studiów jest rozszerzenie, uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z obszaru zarządzania i dowodzenia do poziomu, który umożliwi efektywną realizację zadań na różnorodnych stanowiskach w instytucjach resortu obrony narodowej.

Przebieg studiów
Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Ich uruchomienie następuje po zgłoszeniu się min. 15 osób. Zajęcia są realizowane podczas dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela). Program obejmuje następujące moduły:

  • Procedury sztabowe;
  • Dokumenty w sztabie;
  • Informacyjne przygotowanie pola walki;
  • Metodyka szkolenia operacyjno-taktycznego;
  • Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych;
  • Wspomaganie informatyczne w cyklu decyzyjnym.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie kształcenia. Ustalanie zasad zaliczenia i zaliczenie przedmiotu dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. Studia kończą się ustnym egzaminem końcowym podczas odrębnego zjazdu. Ukończenie studiów podyplomowych potwierdzane jest stosownym świadectwem.

Sylwetka Absolwenta:
Zdobyta wiedza kwalifikuje Absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami w instytucjach resortu obrony narodowej różnego szczebla.

Kontakt
Opiekun naukowy i programowy: ppłk dr Jacek Milewski
tel. 261-813-831; e-mail: j.milewski@akademia.mil.pl


wróć