MENU

Zarządzanie w organizacjach publicznych

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie w organizacjach publicznych (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).

Studia podyplomowe Zarządzanie w organizacjach publicznych są przyporządkowane do dziedziny nauk społecznych: nauki o zarządzaniu; dziedzina nauk humanistycznych: nauki o zarządzaniu.

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci
Przeznaczone są dla absolwentów uczelni (cywilnych i resortowych) posiadających wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia (licencjackie lub magisterskie). Studia przeznaczone są dla pracowników organizacji publicznych pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższyć kompetencje już posiadane w zakresie zarządzania organizacjami publicznymi.

Przebieg studiów
Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2018 r., koniec studiów czerwiec 2019 r.

Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów:

 • Koncepcje i metody zarządzania,
 • Zarządzanie publiczne,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Komunikacja społeczna i medialna,
 • Zarządzanie jakością w organizacjach publicznych,
 • System informacyjny organizacji,
 • Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego organizacji,
 • Problemy prawne funkcjonowania organizacji publicznych,
 • Finanse publiczne,
 • Zarządzanie majątkiem w organizacji publicznej,
 • Samorząd terytorialny w kontekście polityki rozwoju,
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Egzamin końcowy
  - łącznie 180 godz. pracy z nauczycielem i 60 punktów ECTS.

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, oraz złożenie egzaminu końcowego.

Sylwetka Absolwenta
Zdobyta w czasie studiów wiedza kwalifikuje Absolwenta do pracy w różnorodnych organizacjach publicznych, z szczególnym ukierunkowaniem na organizacje związane z bezpieczeństwem i obronnością oraz porządkiem publicznym. Studia zapewniają wszechstronne przygotowanie do pracy, jako specjaliści w dziedzinie zarządzania organizacjami publicznymi, a w szczególności administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania zasobami ludzkimi organizacji publicznych, współpracy z różnorodnymi podmiotami zajmującymi się ochroną i porządkiem publicznym oraz zarządzaniem kryzysowym.

Zasady i terminy rekrutacji
Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej kandydata (http://www.akademia.mil.pl, „rekrutacja on-line”). Warunkiem zarejestrowania kandydata jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wklejenie aktualnego zdjęcia wykonanego w technice cyfrowej na białym tle w formacie JPG, JPEG o  wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (zdjęcie do dowodu osobistego), wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe (generowane po pomyślnym przejściu rekrutacji elektronicznej) – w kwocie 85 zł.

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 trwa od 11 maja do 21 września 2018 r. i podzielona jest na etapy:
1. Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia - od 11 maja 2018
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty wpisowej - 14 września 2018
3. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 17-21 września 2018
4. Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 25 września 2018

Wymagane dokumenty
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

 • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe - KLIKNIJ;
 • ankieta (kwestionariusz) osobowa- KLIKNIJ;
 • odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach - KLIKNIJ;
 • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

Kontakt
Instytut Zarządzania: dr Maria JABŁOŃSKA-WOŁOSZYN
maria.woloszyn@akademia.mil.pl; tel. 261-813-720
Dziekanat: dr Józef KISIEL
j.kisiel@akademia.mil.pl; tel. 261-813-568


wróć