MENU

Zarządzanie lotnictwem

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie lotnictwem (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci:
Przeznaczone są dla absolwentów uczelni posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne).

Opis kierunku:
Studia podyplomowe Zarządzanie lotnictwem są przyporządkowane do obszaru kształcenia: nauki społeczne; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości; dodatkowy (uzupełniający) obszar kształcenia: nauki o bezpieczeństwie. Obejmują teorię i paradygmaty badawcze opisujące i wyjaśniające przede wszystkim funkcjonowanie lotnictwa cywilnego i państwowego oraz jego wpływ na obronność i bezpieczeństwo, powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój oraz współdziałanie organizacji i instytucji lotniczych.

Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2018 r., koniec studiów czerwiec 2019 r.

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie lotnictwem będzie w pogłębionym stopniu posiadał i rozumiał uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych, nauk o bezpieczeństwie, nauk o obronności, nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i złożonych problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji i organizacji lotniczych oraz systemu bezpieczeństwa lotnictwa, a także sposobów efektywnego ich rozwiązywania. Będzie posiadał i rozumiał zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obronności oraz zarządzania dotyczącą funkcjonowania organizacji lotniczych i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa lotnictwa, a także pogłębioną wiedzą specjalistyczną dotyczącą systemu obronnego państwa. Posiadając umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zachodzących w tych organizacjach, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy), będzie potrafił formułować i rozwiązywać złożone problemy w trudno przewidywalnych warunkach. Będzie także potrafiłumiejętnie kierować zespołami oraz samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie. Ponadto absolwent kierunku studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie lotnictwem będzie przygotowany do wypełniania zobowiązań społecznych i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w systemie funkcjonowania i bezpieczeństwa lotnictwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Będzie zatem przygotowany do pracy na stanowisku menedżera lub kierownika średniego szczebla zarządzania w organizacjach lotniczych i systemie bezpieczeństwa w lotnictwie.

Program modułowy:
Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów: Krajowe i międzynarodowe organizacje lotnicze; zarządzanie organizacjami lotniczymi; Prawo i przepisy lotnicze; zarządzanie ruchem lotniczym; Bezpieczeństwo lotów; Bezpieczeństwo  i ochrona lotnictwa; zarządzanie handlową działalnością linii lotniczych; Polityka lotnicza, łącznie 206 godz. pracy z nauczycielem i 34 punkty ECTS.

Wymagane dokumenty:
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony internetowej akademii);
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa (do pobrania ze strony internetowej akademii);
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach’
  • 2 fotografie w wymiarach 35 x 45 mm.

 

Kontakt:
Katedra Zarządzania Lotnictwem Cywilnym:
dr Marek Telesfor MARKIEWICZ m.t.markiewicz@akademia.mil.pl; tel. 261-813-193

Dziekanat:
dr Józef KISIEL j.kisiel@akademia.mil.pl; tel. 261-813-568


wróć