MENU

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem informacji mieszczą się w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauki społeczne, w dyscyplinie naukowej - nauki o bezpieczeństwie.

Adresaci:
Studia przeznaczone są dla osób, które odpowiadają za proces ochrony informacji w organizacji. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości zajmować się bezpieczeństwem lub ochroną informacji niejawnych w sektorze publicznym i prywatnym a także jako przedstawiciele władz odpowiadający za procesy związane z bezpieczeństwem informacji. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie ukończonych studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne).

Przebieg studiów:
Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2018 r., koniec studiów czerwiec 2019 r.

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego połączonego z obroną pracy dyplomowej.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent zna wzajemnie powiązane mechanizmy i procesy oraz metody i narzędzia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Zdobyta wiedza kwalifikuje absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami pracowników w instytucjach, organach państwowych i samorządowych oraz firmach prywatnych zajmujących się organizowaniem, zabezpieczeniem oraz edukowaniem z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym bądź specjalisty ds. bezpieczeństwa.

Program modułowy:
Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów: Koncepcje zarządzania; Podstawy zarządzania bezpieczeństwem informacji; Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania; Inżynieria systemów ochrony i bezpieczeństwa informacji; Audyt systemów informacyjnych; Ochrona infrastruktury krytycznej; Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych; Podstawy prawne bezpieczeństwa informacyjnego.

Wymagane dokumenty:
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych (osobiście lub poprzez upoważnioną osobę) w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony internetowej akademii);
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa (do pobrania ze strony internetowej akademii);
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach;
  • 2 fotografie w wymiarach 35 x 45 mm.

 

Kontakt:
Instytut Zarządzania:
dr Mieczysław PELC m.pelc@akademia.mil.pl; tel. 261-814-609

Dziekanat:
dr Józef KISIEL j.kisiel@akademia.mil.pl; tel. 261-813-568


wróć