MENU

Międzynarodowe stosunki wojskowe

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Międzynarodowe stosunki wojskowe (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Cele
Istotą tych studiów jest przygotowanie absolwentów pod względem teoretycznym i praktycznym do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym odpowiedzialnym za współpracę wojskową, a także wyposażenie ich w wiedzę umożliwiającą przygotowanie do pracy w instytucjach i organizacjach narodowych i międzynarodowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem struktur wojskowych

Sylwetka Absolwenta
Absolwent Studiów Podyplomowych Międzynarodowe Stosunki Wojskowe po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia będzie przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicznymi oraz przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

Zasady i terminy rekrutacji
Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej kandydata (http://www.akademia.mil.pl, „rekrutacja on-line”). Warunkiem zarejestrowania kandydata jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wklejenie aktualnego zdjęcia wykonanego w technice cyfrowej na białym tle w formacie JPG, JPEG o  wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (zdjęcie do dowodu osobistego), wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe (generowane po pomyślnym przejściu rekrutacji elektronicznej).

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 trwa od 11 maja do 21 września 2018 r. i podzielona jest na etapy:
1. Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia - od 11 maja 2018
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty wpisowej - 14 września 2018
3. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 17-21 września 2018
4. Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 25 września 2018

Wymagane dokumenty
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe - KLIKNIJ;
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa- KLIKNIJ;
  • odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia + kserokopia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach - KLIKNIJ;
  • jedną fotografię w wymiarach 35 x 46 mm.

Kontakt
Opiekun studiów:
dr Marta Gębska
m.gebska@akademia.mil.pl
 


wróć