MENU

Międzynarodowe stosunki wojskowe

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Międzynarodowe stosunki wojskowe (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Cele
Istotą tych studiów jest przygotowanie absolwentów pod względem teoretycznym i praktycznym do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym odpowiedzialnym za współpracę wojskową, a także wyposażenie ich w wiedzę umożliwiającą przygotowanie do pracy w instytucjach i organizacjach narodowych i międzynarodowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem struktur wojskowych

Sylwetka Absolwenta
Absolwent Studiów Podyplomowych Międzynarodowe Stosunki Wojskowe po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia będzie przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicznymi oraz przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

Kontakt
Opiekun studiów:
dr Marta Gębska
m.gebska@akademia.mil.pl
 


wróć