MENU

Logistyka systemów gospodarczych

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Logistyka systemów gospodarczych (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).

Studia podyplomowe Logistyka systemów gospodarczych, mieszczą się w obszarze nauk społecznych, w takich dyscyplinach naukowych jak: nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie.

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci
Na studia podyplomowe Logistyka systemów gospodarczych  przyjmowani są absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne). Studia przeznaczone są głównie dla osób zajmujących się organizacją, budowaniem i wdrażaniem systemów logistycznych, współdziałaniem pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach łańcuchów logistycznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania. Preferowane kierunki ukończonych studiów to: logistyka, zarządzanie, ekonomia, jednakże aplikować mogą także absolwenci innych kierunków kształcenia.

Przebieg studiów
Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery zjazdy merytoryczne sobotnio-niedzielne w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2019 r., koniec studiów czerwiec 2020 r. Uczestnicy studiów podyplomowych opracowują pracę dyplomową.

Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów:

 • Logistyka przedsiębiorstwa;
 • Rynek usług logistycznych;
 • Metody ilościowe w logistyce;
 • Zarządzanie strategiczne;
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw;
 • Logistyka międzynarodowa,
  -  łącznie 180 godzin pracy z nauczycielem i 30 punktów ECTS.

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego.

Sylwetka Absolwenta
Absolwent niestacjonarnych studiów podyplomowych Logistyka systemów gospodarczych jest przygotowany do wykonywania zadań menedżera logistyki zajmującego wyższe, logistyczne stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym charakterze działalności gospodarczej, w tym prowadzących działalność międzynarodową. Tym samym jest zdolny do realizacji funkcji zarządczych w kontekście funkcjonowania łańcuchów dostaw, przy czym posiada umiejętności wykorzystania metod ilościowych do opracowania strategii logistycznej przedsiębiorstwa i pomiaru efektów procesów logistycznych.

Wymagane dokumenty
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

 • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe;
 • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
 • odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach;
 • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

Kontakt
Instytut Logistyki:
dr Witold SŁOMIANY: w.slomiany@akademia.mil.pl; tel. 261-813-131
Dziekanat:
dr Józef KISIEL: j.kisiel@akademia.mil.pl; tel. 261-813-568


wróć