MENU

Logistyka systemów gospodarczych

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Logistyka Systemów Gospodarczych (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).

Niestacjonarne studia podyplomowe Logistyka systemów gospodarczych mieszczą się w obszarze nauk społecznych, nauk humanistycznych i nauk technicznych, w takich dziedzinach i dyscyplinach naukowych jak: nauki społeczne, nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu, inżynieria produkcji, transport.

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci
Na studia podyplomowe komunikacja strategiczna przyjmowani są absolwenci studiów drugiego stopnia. Studia przeznaczone są głównie dla osób zajmujących się budowaniem wizerunku organizacji, jej komunikacją wewnętrzną i zewnętrzna, jak również dla pracowników działów PR chcących poszerzyć swoje kwalifikacje. Preferowane kierunki ukończonych studiów to: logistyka, zarządzanie, ekonomia, jednakże aplikować mogą także absolwenci innych kierunków kształecenia.

Przebieg studiów
Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (sobota i niedziela), zazwyczaj raz w miesiącu, w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych.

Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów:

 • Logistyka przedsiębiorstwa;
 • Rynek usług logistycznych;
 • Metody ilościowe w logistyce;
 • Zarządzanie strategiczne;
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw;
 • Logistyka międzynarodowa

-  łącznie 180 godzin pracy z nauczycielem i 30 punktów ECTS.

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego.

Sylwetka Absolwenta
Absolwent niestacjonarnych studiów podyplomowych Logistyka systemów gospodarczych jest przygotowany do wykonywania zadań menedżera logistyki zajmującego wyższe, logistyczne stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym charakterze działalności gospodarczej, w tym prowadzących działalność międzynarodową. Tym samym jest zdolny do realizacji funkcji zarządczych w kontekście funkcjonowania łańcuchów dostaw, przy czym posiada umiejętności wykorzystania metod ilościowych do opracowania strategii logistycznej przedsiębiorstwa i pomiaru efektów procesów logistycznych.

Zasady i terminy rekrutacji
Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej kandydata (http://www.akademia.mil.pl, „rekrutacja on-line”). Warunkiem zarejestrowania kandydata jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wklejenie aktualnego zdjęcia wykonanego w technice cyfrowej na białym tle w formacie JPG, JPEG o  wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (zdjęcie do dowodu osobistego), wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe (generowane po pomyślnym przejściu rekrutacji elektronicznej) – w kwocie 85 zł.

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 trwa od 11 maja do 21 września 2018 r. i podzielona jest na etapy:
1. Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia - od 11 maja 2018
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty wpisowej - 14 września 2018
3. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 17-21 września 2018
4. Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 25 września 2018

Wymagane dokumenty
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

 • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe - KLIKNIJ;
 • ankieta (kwestionariusz) osobowa- KLIKNIJ;
 • odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach - KLIKNIJ;
 • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

Kontakt
Instytut Logistyki - dr Magda LIGAJ: m.ligaj@akademia.mil.pl; tel. 261-814-632
Dziekanat – dr Józef KISIEL: j.kisiel@akademia.mil.pl; tel. 261-813-568

 


wróć