MENU

Historia Służb Specjalnych

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Historia Służb Specjalnych (Wydział Wojskowy).

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Cele
Studia podyplomowe „Historia Służb Specjalnych” mają uzupełnić istotną lukę w obszarze kształcenia z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności. Tematyka związana z funkcjonowaniem służb specjalnych cieszy się niesłabnącą popularności w debacie publicznej, równocześnie jednak brakuje rzetelnych źródeł wiedzy i informacji, a prezentowane opinie często nie są oparte na dostatecznie silnych podstawach faktograficznych. Prowadzi to do sytuacji, w której społeczną percepcję służb specjalnych kształtuje kultura masowa oraz media.

Adresaci
Studia podyplomowe  „Historia Służb Specjalnych” przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne).

Przebieg studiów
Studia trwają dwa semestry i obejmują jeden rok akademicki. Zajęcia odbywają się w tygodniu według ustalonego harmonogramu i rozkładu zajęć. Łączna liczba godzin zajęć wynosi 240. Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego pod koniec II semestru i złożenie pracy dyplomowej.

Program studiów Historia Służb Specjalnych pozwala na zrozumienie chronologii formowania się służb specjalnych oraz ich specyfiki wynikającej z kontekstu historycznego i kulturowego poszczególnych państw. Co zrozumiałe, szczególną uwagę poświęca historii polskich służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, ale w programie nauczania uwzględnione są również aspekty globalne i geopolityczne, pozwalające lepiej zrozumieć kontekst ich funkcjonowania.

Proces dydaktyczny realizowany jest przez kadrę naukowo-dydaktyczną Akademii Sztuki Wojennej, przede wszystkim przez pracowników Katedry Historii Wojskowości i Służb Specjalnych Wydziału Wojskowego ASzWoj. Grono wykładowców tworzą m.in.: dr hab. Sławomir Cenckiewicz, Grzegorz Kuczyński, dr Konrad Paduszek, (dr in spe) Bolesław Piasecki, dr Paweł Piotrowski, dr Dariusz Rogut, dr Dominik Smyrgała i inni.

Wśród przedmiotów realizowanych podczas studiów znajdują się:

 • Wprowadzenie do historii służb specjalnych
 • Historia służb wywiadowczych II RP i podziemia niepodległościowego
 • Aparat represji III Rzeszy i ZSRR
 • Historia sowieckich i rosyjskich służb specjalnych
 • Służby specjalne i aparat represji PRL
 • Historia służb specjalnych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
 • Globalna rywalizacja służb specjalnych w okresie Zimnej Wojny
 • Służby specjalne III RP
 • Służby specjalne po zakończeniu Zimnej Wojny

Proces kształcenia kończy się uzyskaniem pozytywnych ocen z przedmiotów ujętych w programie studiów, napisaniem pracy końcowej oraz jej obroną. Po wypełnieniu określonych rygorów dydaktycznych absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Historia Służb Specjalnych”.

Zasady i terminy rekrutacji
Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej kandydata (http://www.akademia.mil.pl, „rekrutacja on-line”). Warunkiem zarejestrowania kandydata jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wklejenie aktualnego zdjęcia wykonanego w technice cyfrowej na białym tle w formacie JPG, JPEG o  wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (zdjęcie do dowodu osobistego), wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe (generowane po pomyślnym przejściu rekrutacji elektronicznej).

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 trwa od 11 maja do 21 września 2018 r. i podzielona jest na etapy:
1. Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia - od 11 maja 2018
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty wpisowej - 14 września 2018
3. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 17-21 września 2018
4. Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 25 września 2018

Wymagane dokumenty
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

 • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe (plik do pobrania poniżej)
 • ankieta (kwestionariusz) osobowa (plik do pobrania poniżej)
 • odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia + kserokopia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach (plik do pobrania poniżej)
 • jedną fotografię w wymiarach 35 x 46 mm.

wróć