MENU

Historia Służb Specjalnych

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Historia Służb Specjalnych

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Cele
Studia podyplomowe „Historia Służb Specjalnych” mają uzupełnić istotną lukę w obszarze kształcenia z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności. Tematyka związana z funkcjonowaniem służb specjalnych cieszy się niesłabnącą popularności w debacie publicznej, równocześnie jednak brakuje rzetelnych źródeł wiedzy i informacji, a prezentowane opinie często nie są oparte na dostatecznie silnych podstawach faktograficznych. Prowadzi to do sytuacji, w której społeczną percepcję służb specjalnych kształtuje kultura masowa oraz media.

Adresaci
Studia podyplomowe  „Historia Służb Specjalnych” przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia (licencjackie, magisterskie lub równorzędne).

Przebieg studiów
Studia trwają dwa semestry i obejmują jeden rok akademicki. Zajęcia realizowane są w systemie zjazdowym (pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy). Łączna liczba godzin zajęć wynosi 210. Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego pod koniec II semestru i złożenie pracy dyplomowej.

Program studiów Historia Służb Specjalnych pozwala na zrozumienie chronologii formowania się służb specjalnych oraz ich specyfiki wynikającej z kontekstu historycznego i kulturowego poszczególnych państw. Co zrozumiałe, szczególną uwagę poświęca historii polskich służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, ale w programie nauczania uwzględnione są również aspekty globalne i geopolityczne, pozwalające lepiej zrozumieć kontekst ich funkcjonowania.

Proces dydaktyczny realizowany jest przez kadrę naukowo-dydaktyczną Akademii Sztuki Wojennej, przede wszystkim przez pracowników Instytutu Historii Wojskowej oraz Katedry Służb Specjalnych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj. Grono wykładowców tworzą m.in.: dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dr Konrad Paduszek, dr Bolesław Piasecki, dr Paweł Piotrowski, dr Dariusz Rogut, dr Dominik Smyrgała i inni.

Wśród przedmiotów realizowanych podczas studiów znajdują się:

  • Wprowadzenie do historii służb specjalnych
  • Historia służb wywiadowczych II RP i podziemia niepodległościowego
  • Aparat represji III Rzeszy i ZSRR
  • Historia sowieckich i rosyjskich służb specjalnych
  • Służby specjalne i aparat represji PRL
  • Historia służb specjalnych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
  • Globalna rywalizacja służb specjalnych w okresie Zimnej Wojny
  • Służby specjalne III RP
  • Służby specjalne po zakończeniu Zimnej Wojny

Proces kształcenia kończy się uzyskaniem pozytywnych ocen z przedmiotów ujętych w programie studiów, napisaniem pracy końcowej oraz jej obroną. Po wypełnieniu określonych rygorów dydaktycznych absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Historia Służb Specjalnych”.

Kontakt:
Sekretariat Dyrektora IHW
bud. 101, pok. 133
tel. 261 814 754
k.sabon@akademia.mil.pl


wróć