MENU

Bezpieczeństwo sektora obronnego

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Bezpieczeństwo sktora obronnego (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci
Na studia podyplomowe Bezpieczeństwo sektora obronnego przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia. Preferowani są absolwenci następujących kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, administracja, obronność.

Przebieg studiów
Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują dziesięć zjazdów weekendowych. Program studiów zawiera następujące moduły:

 • planowanie operacyjne i programowanie obronne,
 • planowanie funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach szczególnych zagrożeń,
 • zarządzanie strategiczne i zarządzanie ryzykiem w sektorze obronnym,
 • prawne, organizacyjne i techniczne aspekty funkcjonowania systemów informacyjnych o szczególnym znaczeniu dla sektora gospodarczo-obronnego w tym ochrona informacji niejawnych i danych osobowych,
 • polityka bezpieczeństwa w sektorze gospodarczo-obronnym,
 • transfer broni i technologii militarnych,
 • prawo nowych technologii i handel elektroniczny,
 • prawo pracy w sektorze obronnym (w tym zbrojeniowym),
 • ochrona infrastruktury bezpieczeństwa narodowego (ochrona osób i mienia, ochrona infrastruktury krytycznej, szczególna ochrona obiektów i inne regulacje prawne),
 • metodyka szkolenia i ćwiczeń obronnych.

Sylwetka Absolwenta
Absolwenci studiów podyplomowych mogą ubiegać się o pracę w strukturach administracji publicznej, służbach bezpieczeństwa, instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Zasady i terminy rekrutacji
Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej kandydata (http://www.akademia.mil.pl, „rekrutacja on-line”). Warunkiem zarejestrowania kandydata jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wklejenie aktualnego zdjęcia wykonanego w technice cyfrowej na białym tle w formacie JPG, JPEG o  wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (zdjęcie do dowodu osobistego), wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe (generowane po pomyślnym przejściu rekrutacji elektronicznej).

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 trwa od 11 maja do 21 września 2018 r. i podzielona jest na etapy:
1. Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia - od 11 maja 2018
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty wpisowej - 14 września 2018
3. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 17-21 września 2018
4. Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 25 września 2018

Wymagane dokumenty
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

 • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe - KLIKNIJ;
 • ankieta (kwestionariusz) osobowa- KLIKNIJ;
 • odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia + kserokopia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach - KLIKNIJ;
 • jedną fotografię w wymiarach 35 x 46 mm.

Kontakt
Opiekun studiów podyplomowych:
dr Katarzyna BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA
k.badzmirowskam@akademia.mil.pl


wróć