MENU

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe w roku 2018/2019

REKRUTACJA DODATKOWA:

UWAGA! Rekrutacja na studia podyplomowe przedłużona!

Dla Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego obowiązują następujące terminy:

 • Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej - 12 października 2018
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 15-17 października 2018
 • Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 19 października 2018

Dla Wydziału Zarządzania i Dowodzenia obowiązują następujące terminy:

 • Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej - 28 września 2018,
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 1-5 października 2018 oraz 8 października,
 • Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 10 października 2018.

Dla Wydziału Wojskowego obowiązkują następujące terminy:

 • Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej - 30 września 2018,
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 1-5 października 2018,
 • Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 10 października 2018.

 

***
REKRUTACJA ZASADNICZA:
Rejestracja w internetowym systemie rejestracji:  11.05. – 14.09.2018 r.

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podyplomowe: 17-21.09.2018 r.

Ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji na studia podyplomowe (złożony komplet wymaganych dokumentów w określonym terminie) przez wydziałową komisję rekrutacyjną: 25.09.2018 r.

***

Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe – wzór na stronie (poniżej plik do pobrania);
 2. ankieta osobowa – wzór na stronie (poniżej plik do pobrania);
 3. 2 fotografie o wymiarach 35x45 mm (białe tło);
 4. oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach (poniżej plik do pobrania);
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 6. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Listy osób przyjętych na studia będą zamieszczone na stronie wydziału. Informację o zakwalifikowaniu na studia doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencj.


Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Rektora-Komendanta w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekana, który wydał decyzję. Podstawą odwołania od decyzji może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Wpisanie na listę uczestników studiów podyplomowych uwarunkowane jest:
- złożeniem wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie,
- pomyślnym ukończeniem postępowania kwalifikacyjnego.

Podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia następuje po powiadomieniu kandydata o zakwalifikowaniu na studia, jednak nie później niż podczas pierwszego zjazdu dydaktycznego.


wróć